37. Bryts tvagningen om tidsfristen går ut?

Fråga 37: Bryts tvagningen om tidsfristen går ut?

Svar: Tvagningen bryts inte om tidsfristen går ut. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begränsade strykningens tidsfrist och inte reningen. Det är alltså inte reningen som har en tidsfrist så att den upphör när strykningens tidsfrist upphör. Det är strykningen som är tidsbegränsad. Om tidsfristen har gått får du inte stryka längre. Men om du stryker innan tidsfristen går ut och behåller ditt rena tillstånd, så gäller det enligt ett bevis i Sharî´ah. Det som fullbordas enligt ett bevis i Sharî´ah bryts endast enligt ett bevis i Sharî´ah. I det här fallet finns inget sådant bevis. I princip förblir det rena tillståndet.

När det kommer till tvagningsbrytande faktorer, så lade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) en grund till dem när han sade om personen som upplevde saker och ting under bönen:

”Han skall inte gå förrän han hör ett ljud eller känner en lukt.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ålade tvagning endast vid övertygelse om bruten tvagning. Det finns ingen skillnad mellan en tveksam plikt och en Sharî´ah-enlig dom. I båda fallen handlar det om okunnighet; den förste personen vet inte i fall något har hänt och den andre personen vet inte hur Sharî´ahs dom lyder. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säger:

”Han skall inte gå förrän han hör ett ljud eller känner en lukt.”

vet man att tvagningen bryts endast vid övertygelse. I det här fallet finns ingen övertygelse och till följd därav förblir det rena tillståndet.