36. Trettiofjärde beviset från Sunnah för Allâhs befintlighet över skapelsen

34 – Muhammad underrättade oss: Ahmad bin al-Hasan bin Khayrûn underrättade oss: Abûl-Qâsim bin Bishrân underrättade oss: Abû ´Alî Ahmad bin al-Fadhl bin al-´Abbâs bin Khuzaymah underrättade oss: ´Alî bin al-Husayn bin Yazîd as-Suddâ’î berättade för oss: Min fader berättade för oss: al-Walîd bin al-Qâsim berättade för oss, från Yazîd bin Kaysân, från Abû Hâzim, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den finns inte en slav som säger ”Det finns ingen sann gud utom Allâh” ärligt, utan att det stiger upp utan att avslås av en ridå. När det har kommit fram till Allâh tittar Han på personen som har sagt det. Det är Allâhs förpliktelse att inte titta på en monoteist utan att också benåda honom.”1

1Svag enligt al-Albânî som sade:

”al-Khatîb nämnde ´Alî bin al-Husayn bin Yazîd as-Suddâ’î i ”Târîkh Baghdâd” (11/394) och sade att han dog 386. Därtill nämnde han varken att han har kritiserats eller berömts… Imâm at-Tirmidhî återberättade hadîthen på ett annat vis via al-Husayn bin Yazîd:

Slaven säger aldrig ”Det finns ingen sann gud utom Allâh” ärligt, utan att himlens portar öppnas för honom till dess att det kommer fram till tronen – förutsatt att han undviker stora synder.” (at-Tirmidhî (3590))

Det bevisar att jag tycker att ´Alî bin al-Husayn är svag då han avviker från at-Tirmidhîs formulering samt för att han återberättar endast ett fåtal hadîther. Således tog jag med at-Tirmidhîs formulering i ”Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah” och ”al-Mishkât” (2314).” (Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah” (2/320))