36. Ögontjäneri

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

”Säg: ”Jag är bara en vanlig människa som ni. Genom uppenbarelsen vet jag att er Gud är den Ende Guden. Var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre skall [sträva efter att] leva ett gott och rättskaffens liv och att inte göra någon delaktig av den dyrkan som han ägnar sin Herre!”1

2 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (ta´âlâ) sade: ”Jag är den mest självtillräcklige partnern som inte är i behov av partnerskap. Den som gör en handling vari han avgudar någon annan med Mig, skall Jag lämna både honom och hans avguderi.”2

Rapporterad av Muslim.

3 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skall jag inte berätta för er om vad jag fruktar mer för er än al-Masîh ad-Dadjdjâl?” De sade: ”Jo, Allâhs sändebud.” Han sade: ”Det dolda avguderiet; en man ställer sig upp för att be och förskönar sin bön när han ser att folk tittar på honom.”3

FÖRKLARING

Författaren skrev det här kapitlet för att varna för ögontjäneriet. Ögontjäneri innebär att en person gör en handling för att andra skall se honom och berömma honom eller för ett världsligt motiv. Det kan också röra sig om att han låter andra höra hur han läser Qur’ânen, lovordar Allâh, påbjuder det goda och förbjuder det onda. Därför står det i hadîthen:

”Den som vill ha ett rykte kommer Allâh att ge ett rykte och den som vill synas kommer Allâh att låta synas.”4

I en annan rapportering står det:

”Den som ville ha ett rykte gav Allâh ett rykte och den som ville synas lät Allâh synas.”

Det vill säga att Han avslöjar honom och avlönar honom i enlighet med hans handling. Muslimen är skyldig att handla uppriktigt och hoppas på Allâhs belöning.

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

”Säg: ”Jag är bara en vanlig människa som ni. Genom uppenbarelsen vet jag att er Gud är den Ende Guden. Var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre skall [sträva efter att] leva ett gott och rättskaffens liv och att inte göra någon delaktig av den dyrkan som han ägnar sin Herre!”

En rättfärdig handling består av två villkor:

1 – All dyrkan måste göras uppriktigt för Allâhs sak.

2 – Dyrkan måste vara överensstämmande med Sharî´ah och får inte vara innoverad.

Den som verkligen vill träffa sin Herre skall handla utmed Sharî´ah och inte avguda någon med sin Herre.

2 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (ta´âlâ) sade: ”Jag är den mest självtillräcklige partnern som inte är i behov av partnerskap. Den som gör en handling vari han avgudar någon annan med Mig, skall Jag lämna både honom och hans avguderi.”

Rapporterad av Muslim.

Detta bevisar att Allâh tar avstånd från handlingar som består av avguderi och att Han inte accepterar dem. I en annan formulering står det:

”Jag tar avstånd från dem. De får gå till det som han har avgudat.”

Det bevisar att uppriktigheten är obligatorisk.

3 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skall jag inte berätta för er om vad jag fruktar mer för er än al-Masîh ad-Dadjdjâl?” De sade: ”Jo, Allâhs sändebud.” Han sade: ”Det dolda avguderiet; en man ställer sig upp för att be och förskönar sin bön när han ser att folk tittar på honom.”

På Domedagen säger Allâh till ögontjänarna:

”Allâh kommer att säga till ögontjänarna på Domedagen: ”Gå till dem som ni gjorde till er för på jorden och titta om de har någon belöning.”

Detta bevisar hur allvarligt ögontjäneriet är och framför allt för dyrkarna. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fruktade för följeslagarna som är de bästa människorna. Ty ögontjäneriet drabbar de fromma. De prövas med ögontjäneriet precis som alla andra och de tar lätt på det. ad-Dadjdjâl kan igenkännas med hjälp av kännetecken. Det dolda avguderiet är allvarligare eftersom det döljer sig i hjärtat bortom människornas syner. Dock har även det kännetecken som kan synas på dess innehavare. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i den autentiska hadîthen:

”Det dolda avguderiet; en man ställer sig upp för att be och förskönar sin bön när han ser att folk tittar på honom.”

118:110

2Muslim (2985).

3Ahmad (11270) och Ibn Mâdjah (4203). God enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (3389).

4al-Bukhârî (6499) och Muslim (93).