36. Kämpa för efterlivet

Imâm Abû Bakr Ahmad bin ´Alî al-Khatîb al-Baghdâdî (d. 463)

Iqtidhâ’-ul-´Ilm al-´Amal, s. 93-94

Granskning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

159 – Abû Nu´aym Ahmad bin ´Abdillâh al-Hâfidh berättade för oss i form av diktamen: Muhammad bin Ibrâhîm bin al-Muqri’ berättade för oss: Abû ´Alî – det vill säga Ahmad bin ´Alî bin al-Muthannâ al-Mawsilî – berättade för oss: ´Abdullâh bin ´Awn berättade för oss: ´Uthmân bin Matar ash-Shaybânî berättade för oss, från Thâbit bin al-Bunânî, från Mutarrif bin ´Abdillâh ash-Shikhkhîr, som sade:

“Handla flitigt, bröder! Om det blir som vi hoppas på av Allâhs nåd och överseende, erhåller vi paradisets nivåer. Och om det blir så svårt som vi fruktar och aktar, säger vi inte:

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ

“Herre, låt oss komma bort härifrån! Vi skall göra det rätta och inte handla som vi brukade handla!”1

Istället säger vi ‘Vi handlade till ingen nytta’.”

160 – Abûl-Husayn ´Alî bin Muhammad bin ´Abdillâh al-Mu´addil underrättade oss: Abû ´Alî al-Husayn bin Safwân al-Bardha´î underrättade oss: ´Abdullâh bin Muhammad bin Abîd-Dunyâ berättade för oss: Muhammad bin ´Abdil-Madjîd berättade för mig: Jag hörde Sufyân säga:

“En man sade till Muhammad bin al-Munkadir och en man från Quraysh: “Var riktigt seriösa och riktigt aktsamma! Om det blir som ni hoppas, är allt som ni gör en ynnest. Om det inte blir det får ni skylla er själva.”

161 – Abû ´Abdillâh al-Husayn bin ´Umar bin Burhân al-Ghazzâl underrättade oss: ´Abdul-Bâqî bin Qâni´ bin Marzûq al-Qâdhî berättade för oss i form av diktamen: Bishr bin Mûsâ berättade för oss: ´Abdullâh bin Sâlih berättade för oss: Yahyâ bin Humayd bin ´Abdil-Malik bin Abî Ghaniyyah berättade för oss: Muhammad bin Nasr al-Hârithî skrev till en av sina bröder:

Just nu lever du ett inledningsliv. Du har två boningar framför dig och du måste gå in i en av dem. Ännu har du inte lovats garanti för att ta det lugnt eller frikännelse för att slarva. Fred med dig!”

135:37