352. Du är med den du älskar

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/393)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

352 – Muslim bin Ibrâhîm berättade för oss: Hishâm berättade för oss: Qatâdah berättade för oss, från Anas som sade:

”En man frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Allâhs profet! När går Stunden in?” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svarade: ”Vad har du förberett för den?” Han sade: ”Jag har inte förberett något mycket, men jag älskar Allâh och Hans sändebud.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Du är med den du älskar.” Efter muslimernas konversion till islam, har jag aldrig sett dem så glada som den dagen.”1

FÖRKLARING

Liksom den föregående hadîthen, påvisar denna att den som älskar Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) också lyder Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ty kärlek intygas av goda handlingar, såväl uppenbara som dolda. Den som älskar Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ska se till att efterleva sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap som han har förkunnat från Allâh (´azza wa djall) genom Qur’ânen och Sunnah. Den som gör det visar klart och tydligt att han verkligen älskar Allâh (´azza wa djall) och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Först när denna grundläggande grund uppnås, begåvas han – efter Allâhs nåd såklart – med Allâhs kärlek och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kärlek, Allâhs välbehag och inträde i Hans paradis. Som hadîthen säger:

”Du är med den du älskar.”

1Autentisk.