35. Vi vill bara om Allâh vill

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

33 – Hans vilja verkställs. Slavarna vill inget Han inte vill dem. Det Han vill dem, sker. Det Han inte vill, sker inte.

FÖRKLARING

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har en vilja och slavarna har en vilja. Slavarnas vilja är emellertid sammanbunden med Allâhs vilja. Den är inte självständig. Således sade Allâh (subhânah):

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Men ni kan bara vilja om Allâh vill; Allâh är allvetande, vis.”1

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Men ni kan bara vilja om Allâh, skapelsernas Herre, vill.”2

Han fastställde att både Han och Hans slavar har viljor och band samman deras vilja med Sin vilja. Det avvisar Qadariyyah och Djabriyyah.

Qadariyyah dementerar Allâhs vilja bakom slavarnas handlingar och menar att slaven handlar helt självständigt. Med andra ord gör slaven vad han vill helt fritt och självständigt. Så säger Qadariyyah bland Mu´tazilah och andra.

Djabriyyah dementerar slavens vilja och säger att enbart Allâh vill. Viljolöst förs slaven, liksom ett verktyg, fram och tillbaka. En sekt överdrev när den bekräftade Allâhs vilja och en sekt överdrev när den bekräftade slavens vilja.

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah bekräftar bägge viljorna och fastställer att slavens vilja är sammanbunden med Allâhs. De bevisar sin dogm med Allâhs ord:

وَمَا تَشَاؤُونَ

Men ni kan bara vilja…”

Det bekräftar slavarnas vilja:

إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

om Allâh, skapelsernas Herre, vill.”

Det bekräftar Allâhs (´azza wa djall) vilja. Versen bevisar också att slavens vilja är sammanbunden med Allâhs och inte självständig. Ty slaven är Allâhs skapelse; Han har skapat slaven och dennes vilja och önskan. När det sades till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ”Det är som Allâh och du vill” sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Har du gjort mig till en vederlike vid Allâhs sida? Säg: ”Det är som Allâh allena vill”.”3

Det vill säga vederlike sett till Allâhs vilja. Qutaylah sade:

En jude sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ni avgudar. Ni säger ”Det är som Allâh och du vill” och ni svär vid Ka´bah.” Då befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dem att svära vid Ka´bahs Herre och säga: ”Det är som Allâh vill och därefter som du vill”.”4

Alltså band han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samman sin vilja med Allâhs vilja genom att säga ”därefter”, vilket fordrar ordning medan ”och” fordrar jämställdhet.

176:30

281:29

3Ahmad (1839), al-Bukhârî i ”al-Adab al-Mufrad” (783) och at-Tabarânî (13005). Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Silsilah as-Sahîhah” (139).

4an-Nasâ’î (3773) och at-Tabarânî (7). Autentisk enligt al-Albânî i ”Silsilat-ul-Ahâdâdîth as-Sahîhah” (136).