35. Trettiotredje beviset från Sunnah för Allâhs befintlighet över skapelsen

33 – Tâhir bin Muhammad al-Maqdisî underrättade oss: Muhammad bin al-Husayn underrättade oss: al-Qâsim bin Abîl-Mundhir underrättade oss: ´Alî bin Ibrâhîm bin Salamah underrättade oss: Muhammad bin Yazîd underrättade oss: Bakr bin Khalaf underrättade oss: Yahyâ bin Sa´îd berättade mig för, från Mûsâ bin Abî ´Îsâ at-Tahhân, från ´Awn bin ´Abdillâh, från sin fader, från sin broder, från an-Nu´mân bin Bashîr som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Till er uttalade lovprisning av Allâh hör Tasbîh, Tahlîl och Tahmîd. De ömmar runt tronen, surrar som bin och nämner personen som uttalar dem. Önskar ni inte er att någon nämner er för det?”1

1Ibn Mâdjah (3809) och al-Hâkim (1/503) som sade:

”Hadîthen är i enlighet med Muslims villkor.”

Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (3086).