35. Syndiga bjudningar ska inte bevistas

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 102-104

33 – Syndiga bjudningar ska inte bevistas

Det är inte tillåtet att gå på syndiga bjudningar så länge syftet inte är att fördöma och försöka avlägsna de befintliga synderna. Annars är det obligatoriskt att gå därifrån. Det bevisas av flera hadîther:

1 – ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag hade lagat mat och bjudit hem Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När han kom såg han bilder i hemmet varpå han återvände. [Jag sade: ”Allâhs sändebud! Varför går du tillbaka?” Han sade: ”I hemmet finns ett skynke med bilder på. Änglar går inte in i hem där det finns bilder.”]1

2 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Jag hade köpt kuddar med bilder på. När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg dem ställde han sig i dörren och vägrade att stiga in. Jag kunde se på hans ansikte att han kände förakt och sade: ”Allâhs sändebud! Jag återvänder till Allâh och till Hans sändebud! Vad har jag syndat?” Han sade: ”Vad är det för kuddar?” Jag sade: ”Jag köpte dem för din skull så att du kan sitta och luta dig på dem.” Han sade: ”De som gör dessa bilder ska straffas på Domedagen2. Det kommer att sägas till dem: ”Uppliva det ni har skapat!” Änglar går inte in i hem där det finns [liknande] bilder.” [Han gick inte in förrän jag avlägsnat dem.”]3

3 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som tror på Allâh och den Yttersta dagen skall inte sitta vid ett bord som sprit serveras på.”4

1Ibn Mâdjah (2/323) och Abû Ya´lâ (1/31 – manuskript) som står för tillägget. Berättarkedjan är autentisk.

2Hâfidh Ibn Hadjar sade i samband med hadîthen:

”Hadîthen bevisar att änglar går inte in i hem där det finns bilder, varför han själv vägrade att gå in. Dock nämnde han avbildarna före bilderna i avskräckande syfte. För om tillverkaren drabbas av ett hot, drabbas även användaren av det, ty det tillverkas för att användas. Tillverkaren är alltså orsaken och användaren är utövaren och löper därmed större risk att drabbas av hotet.”

3al-Bukhârî, Muslim, at-Tayâlisî i ”al-Musnad”, Abû Bakr ash-Shâfi´î i ”al-Fawâ’id”, al-Bayhaqî och al-Baghawî som sade:

”Hadîthen bevisar att den som bjuds till ett bröllop som består av synder och musik måste avstå från att närvara. Det enda undantaget är att hans närvaro bidrar med att synderna avtar.”

Tillsynes går denna hadîth emot ´Â’ishahs kommande dito. Hennes hadîth gör gällande att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde om skynket till två kuddar, medan den ovanstående nämner hans fördömande. Hâfidh Ibn Hadjar citerade flera kombinationer mellan dem varefter han själv nämnde att när ´Â’ishah tog sönder stycket gick det rakt igenom bilderna så att de förlorade sina skepnader. Jag tycker att hans kombination är ofrånkomlig på grund av det sista tillägget. Det sista tillägget är ett konkret förbud mot användning av bildbeklädda kuddar ehuru de är föremål för nedvärdering. Eventuellt undantag är att tyget eller föremålet inte går att ändra på grund av förstörelse; i så fall är det förbisett.

4Ahmad via ´Umar, at-Tirmidhî och al-Hâkim via Djâbir och at-Tabarânî via Ibn ´Abbâs. Den är god enligt at-Tirmidhî och autentisk enligt al-Hâkim och adh-Dhahabî. Se ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (1949).