35. Salafs väg räcker för oss

Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas Âl ´Abdil-Karîm (d. 1425)

al-Hudjadj al-Qawiyyah ´alâ anna Wasâ’il-ad-Da´wah Tawqîfiyyah, sid. 41-42

Må Allâh benåda Troendes ledare ´Umar bin ´Abdil-´Azîz när han sade:

Nöj dig med det som de nöjde sig med. De stannade utav kunskap och klarsynthet. Om det hade funnits något gott i det skulle de upptäckt och följt det tidigare. De är deras föregångsmän. Om det ni anammar är vägledning, så har ni hunnit fram till den innan dem. Och om det är en nyhet som har uppstått efter dem, så har den innoverats av någon som inte följer deras väg och vänder dem ryggen. De har sagt väl och nog. Allt under dem är försumlighet och allt över dem är tröttelse. Vissa försummade deras väg varpå de blev respektlösa, andra ville mer än så varpå de blev extrema. De är däremellan, på den raka vägen.”1

´Allâmah och Shaykh ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân Abâ Butayn (rahimahullâh) sade i samband med att han avvisade några nymodigheter:

”Om de hade varit bra och älskade av Allâh, skulle Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare utfört dem innan oss. De stannade efter dem. De brukade själva säga:

Följ och innovera inte. Det ni har är tillräckligt. Varje innovation är villfarelse.”2

De (radhiya Allâhu ´anhum) var kunnigare om och ivrigare efter det goda. Den som innoverar något för att komma närmare Allâh och varken Allâh eller Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har gjort det till en dyrkan, har föreskrivit den saken utan Allâhs tillstånd:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ

”Har de partners, som utan Allâhs tillstånd har utfärdat föreskrifter för dem på religionens område?”3

Dessutom försöker han komplera Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare i den bemärkelse att han vet något de inte visste, eller att de inte handlade utifrån sin kunskap. Det fordrar att han betraktar föregångsmännen, de första av dem som utvandrade och hjälparna, antingen som okunniga eller också som bristfälliga i sina handlingar. De (radhiya Allâhu ´anhum) stannade som sagt därefter. All godhet ligger i rättelse och all ondska ligger i innovation.”4

1Abû Dâwûd (5/19), Ibn Wadhdhâh i ”al-Bid´a wan-Nahî ´anhâ”, sid, 30, al-Âdjurrî i ”ash-Sharî´ah”, sid. 233, och Abû Nu´aym i ”Hilyat-ul-Awliyâ’” (5/337).

2Wakî´ i ”az-Zuhd” (315), Ahmad (3/110), Ibn Wadhdhâh (13), Ibn Nasr (81), at-Tabarânî (8770) och ad-Dârimî (211).

342:21

4ad-Durar as-Saniyyah (8/106).