35 – Kapitel 7 – Allmänt och detaljerat svar mot lögnens folk II

Svaret mot lögnens följeslagare kan göras på två sätt: allmänt och detaljerat.

Vad gäller det allmänna, är det en väldig fråga och en stor nytta för den som förstår det. Han (ta´âlâ) sade:

”Det är Han som har uppenbarat för dig denna Skrift, där det finns fast och klart formulerade budskap – de utgör dess kärna – och andra som är mindre tydliga. Men de vilkas hjärtan har farit vilse går efter de mindre tydliga verserna när de försöker så split och förvirring genom tolkning av dess dolda mening, men ingen utom Allâh känner dess dolda mening.” (3:7)

 

Förklaring

Härmed klargör han (rahimahullâh) att han kommer att avvisa dessa tvivel på två sätt:

Det första: Ett allmänt och generellt sätt som är bra nog för att avvisa samtliga tvivel.

Det andra: Ett detaljerat sätt.

Det är på detta vis de lärda bör gå till väga när de debatterar och argumenterar med andra. De bör komma med ett allmänt svar så att det omfattar det som motståndaren kan argumentera med. Likaså bör de komma med ett detaljerat svar som behandlar varje fråga för sig. Allâh (ta´âlâ) sade:

”En Skrift vars budskap har avfattats på ett fast och klart språk och förtydligats punkt efter punkt av en Allvis, väl underrättad om allt.” (11:1)

I det allmänna svaret nämnde han (rahimahullâh) att de som håller fast vid mindre tydliga verser är de i vilkas hjärtan avvikelse finns. Detta har även rapporterats autentiskt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rörande Hans (ta´âlâ) Ord:

”Det är Han som har uppenbarat för dig denna Skrift, där det finns fast och klart formulerade budskap – de utgör dess kärna – och andra som är mindre tydliga. Men de vilkas hjärtan har farit vilse går efter de mindre tydliga verserna när de försöker så split och förvirring genom tolkning av dess dolda mening…” (3:7)

Således finner du Avvikelsens folk – och skydd sökes hos Allâh – att de alltid kommer med mindre tydliga verser för att klä sanningen med sin lögn. Exempel på det är att de säger:

”Här säger Allâh (ta´âlâ) det ena och här säger Han det andra. Hur skall det vara?”

Detta påminner om det som Nâfi´ bin al-Azraq råkade ut för med Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ). as-Suyûtî nämnde deras debatt i ”al-Itqân” och det är mycket möjligt att även någon annan har gjort det, ty den är gynnsam.