34. Vår räddning idag

Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas Âl ´Abdil-Karîm (d. 1425)

al-Hudjadj al-Qawiyyah ´alâ anna Wasâ’il-ad-Da´wah Tawqîfiyyah, sid. 41

Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Människor! Ni kommer att förnya och det kommer att förnyas åt er. När ni ser en nyhet ska ni hålla er till den första saken.”1

Han sade också när han uppmanade män och kvinnor:

Den kvinna och den man som lever längre ska se till att hålla sig till den första vägen – den första vägen!”2

Han sade också:

Sök kunskap innan den försvinner. Den försvinner när de lärde försvinner. Ni kommer att finna folk som hävdar att de kallar till Allâhs skrift, men i själva verket har de kastat den bakom sina ryggar. Sök därför kunskap och håll er borta från innovationer. Håll er borta från tillgjordhet och fördjupningar och håll er till det antika.”3

Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Lärde! Anamma vår väg! Vid Allâh gör ni det, kommer ni långt fram. Och om ni lämnar den och väljer istället att gå till höger eller till vänster, förvillar ni er riktigt långt bort.”4

Dessa rapporteringar påbjuder att följeslagarnas väg anammas i tid av innovationer och nyheter. Både Ibn Mas´ûd och Hudhayfah sade ”… håll er till det antika” respektive ”Anamma vår väg!” När miljön är förorenad av sektväsen och innovationer, ligger räddningen i fasthållning vid Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans ädla följeslagares (radhiya Allâhu ´anhum) väg. Jämför alla andra tal och handlingar med deras tal och handlingar. Det som är överensstämmande med deras tal och handlingar är godkänt, och det som inte är det är avvisat. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när han beskrev Räddade gruppen:

”Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”5

1ad-Dârimî (1/56).

2ad-Dârimî (1/63).

3al-Bayhaqî i ”al-Madkhal” (388).

4Djâmi´ Bayân-il-´Ilm wa Fadhlih (2/97).

5Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).