34. Därav följeslagarnas krig mot Musaylamah

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 95-96

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Det kan även sägas att Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare bestred Banû Hanîfah fastän de konverterade till islam med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och vittnade att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, kallade till bön och bad. Om någon invänder med att de sade att Musaylamah var profet, är deras invändning helt erfordrad. Om den som upphöjer en person till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nivå hädar och hans egendom och liv förlovas utan att gagnas av de två trosbekännelserna och bönen, hur blir det då med den som upphöjer Shamsân, Yûsuf, en följeslagare eller en profet till himlarnas och jordens Härskare? Fri är Allâh från brister! Så väldig Hans ställning är.

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

”På så sätt förseglar Allâh hjärtan hos dem som inte vet.”1

FÖRKLARING

Om den som jämställer Musaylamah med Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hädar enligt samstämmighet och till följd därav bestrids av följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum), vad gäller då den person som upphöjer en människa till Herrens (´azza wa djall) nivå? Om den som upphöjer en annan individ till en profets nivå hädar eftersom Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är den siste profeten, vad gäller då den som upphöjer Shamsân, Yûsuf, Ibn ´Ulwân och andra till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nivå som är under Herrens (djalla wa ´alâ) nivå, tillber dem, ber dem om hjälp, avlägger eder i deras namn och offrar för dem? Hädar inte de än lättare än den som upphöjer Musaylamah till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nivå?

Detsamma kan sägas om den som dyrkar och tillber änglar eller djinner – han upphöjer dem till Allâhs nivå och avgudar dem tillsammans med Allâh; denne är otrogen ehuru han ber, fastar, vallfärdar och utför alla andra föreskrifter.

Detsamma kan sägas om den som ber, fastar och utför alla andra föreskrifter men dementerar Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetskap eller att han är den siste profeten – denne hädar och gagnas ingalunda av all den dyrkan som han accepterar. Detta klargör att den som accepterar och utför islamiska föreskrifter och sedermera hamnar i något som annullerar islam, förlorar allt han har gjort dessförinnan.

130:59