333. Är kondolerande samlingar tillåtna?

Fråga 333: Är det tillåtet med kondolerande samlingar, måltider och läsning av al-Fâtihah för den dödes själ?

Svar: Kondolerande samlingarna är förhatliga innovationer. Om de ackompanjeras med måltider blir de även till jämmer. Djarîr bin ´Abdillâh al-Badjalî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi brukade anse samlingar och matlagningar hos den dödes familj efter hans begravning vara jämmer.”1

Mig veterligen gjorde varken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans renläriga kalifer eller vägledda följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) det. Det yttersta som har hänt är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när han fick reda på Dja´far bin Abî Tâlibs (radhiya Allâhu ´anh) bortgång:

”Laga mat till Dja´fars familj! De har drabbats av något som sysselsätter dem.”

Mig veterligen anordnades ingen samlad måltid med Dja´fars bror ´Alî bin Abî Tâlib eller hans kusin profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller någon annan släkting. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning är tvivelsutan den bästa vägledningen och nyheter är de värsta sakfrågorna. En dyrkelse måste vara överensstämmande med föreskriften. Flera imamer har sagt att den angivna samlingen är innovation. Hanâbilahs (rahimahumullâh) lärda sade att den är förhatlig medan andra sade att den är förbjuden.

Det är märkligt hur de i vissa muslimska länder gör en persons bortgång till ett evenemang som påminner om bröllop. Var fick de det ifrån? Vem har gjort sådär? Är inte Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vår exemplariska förebild? Således har Allâh skyddat vissa länder mot dessa innovationer som bara förtär på pengar, tid och ork. Somliga människor kommer från fjärran platser till dessa samlingar. Men om handlingen hade varit obligatorisk eller rekommenderad skulle du sett hur de drar sig för att närvara. Men i och med att vare sig Allâh eller Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt den, ser du dem komma från avlägsna platser för att närvara hos den dödes familj.

Angående läsning av al-Fâtihah för den dödes själ, så gör det saken bara värre och mer avlägsen från Sunnah. Handlingen är alltså innovativ.

Måhända undrar någon hur vi skall kondolera folk. För det första är kondoleanser inte obligatoriska så att vi skall vara tvungna att kondolera. Kondoleanser är enkom rekommenderade. Vi kondolerar bara personen vi vet har påverkats av bortgången. Vi kan gå till honom utan att sitta i samlingar. Om vi är släkt med honom går vi till honom för att inte bli anklagade för att klippa släktband. Vi går dit och befaller honom att frukta Allâh, härda och räkna med belöning. Vi går inte dit för att det är rekommenderat, utan för att inte bli anklagade för att klippa släktband. Usâmah bin Zayd (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade:

”Vi var tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när en av hans döttrar skickade ett bud till honom som berättade att hennes barn hade dött. Han sade till sändebudet: ”Gå tillbaka till henne och berätta för henne att Allâhs är det som Han har gett och det som Han har tagit och att allting varar hos Honom till en viss tidpunkt. Befall henne att härda och räkna med Allâhs belöning.”2

Efter att hon ånyo hade bett sändebudet be Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) komma, gick han till henne. Idag anser folk att den som inte kondolerar en släktings bortgång klipper släktbanden. Han kommer att bli ett föremål för förtal. För att undkomma det får han gå dit. Alltså närvarar han inte för att det är rekommenderat, utan för att skydda sig mot all nackdel. Gå dit, be om tillstånd att få komma in, gå in och tala med dem om du ser att de har påverkats mycket.

Vissa bryr sig inte om de förlorar en anhörig. Sådana skall inte kondoleras. Kondoleanser är till för att stärka den olycksdrabbade. Det kan räcka med ett telefonsamtal för den som inte ses vara skyldig att närvara. Det är betydelsen av kondoleanser.

1Ahmad (2/204) och Ibn Mâdjah (1612).

2Muslim (923).