33. Profetens hunger

Imâm Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad bin Abîd-Dunyâ (d. 281)

Kitâb-ul-Djû´, s. 116-121

176 – Muhammad bin Hassân as-Samnî berättade för oss: Ismâ´îl bin Mudjâlid berättade för oss, från sin fader, från ash-Sha´bî, som sade:

“När ´Umar anställde en man, satte han tre villkor på honom: inga arbetshästar skulle ridas, inga lena kläder skulle ikläs och inget mjöl skulle siktas.”

177 – Abû ´Alî al-Marwazî berättade för mig: ´Abdân bin ´Uthmân underrättade oss: ´Abdullâh underrättade oss: Sufyân berättade för oss, från Sulaymân, från Abû Wâ’il, från Yasâr bin Numayr, som sade:

“Jag har aldrig siktat mjöl åt ´Umar bin al-Khattâb utan att jag har trotsat honom.”

178 – Abû ´Alî al-Marwazî berättade för mig: ´Abdân bin ´Uthmân underrättade oss: ´Abdullâh bin al-Mubârak underrättade oss: Shu´bah underrättade oss, från Sa´d bin Ibrâhîm, från sin fader, som sade:

“Mus´ab bin ´Umayr stupade, och han var bättre än jag. Han lindades i sin mantel; när hans huvud täcktes, avtäcktes hans fötter, och när hans fötter täcktes, avtäcktes hans huvud.” Jag har för mig att han också sade: “Hamzah stupade, och han var bättre än jag. Därefter erhöll vi av jordelivet det vi erhöll. Jag fruktar att vår belöning har påskyndats.” Därefter började han gråta och slutade äta.”

179 – Muhammad bin ´Abbâd bin Mûsâ berättade för oss: Muhammad bin ´Umar berättade för oss, från Ibn Abî Dhi’b, från Muslim bin Djundub, från Nawfal bin Iyâs, som berättade:

“Vi satt ofta med ´Abdur-Rahmân bin ´Awf. Han var ett förträffligt sällskap. En dag tog han med oss hem till sig. Vi blev serverade bröd och kött, varpå ´Abdur-Rahmân började gråta. Vi sade: “Varför gråter du, Abû Muhammad?” Han sade: “Jag gråter för att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog utan att ha ätit sig mätt på vetebröd.”

180 – Abû Bakr al-Bâhilî berättade för oss: Abû ´Âsim berättade för oss, från Zaynab bint Abî Tulayq: Hibbân berättade för mig, från Abû Hurayrah, som sade:

På grund av hunger rätade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sin rygg med hjälp av stenar.”

181 – Ibrâhîm bin Sa´îd berättade för mig: Mûsâ bin Ayyûb berättade för oss: Baqiyyah berättade för oss, från Yûsuf bin Abî Kathîr, från Nûh bin Dhakwân, från al-Hasan, från Anas bin Mâlik, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), som sade:

Det hör till slöseri att du äter allt som du är sugen på.”1

182 – Abû Bakr al-Bâhilî berättade för oss: Abû ´Âsim berättade för oss, från Zaynab bint Abî Tulayq: Jag hörde Hibbân säga: Jag hörde Abû Hurayrah säga:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick och verkade lida av hunger. En av hans följeslagare gick iväg och fyllde tjugo korgar mot tjugo dadlar. Därpå hämtade han dem till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och gav dem till honom, varpå han åt upp dem.”

183 – Ahmad bin Djamîl al-Marwazî berättade för oss: ´Abdullâh bin al-Mubârak berättade för oss: al-Awzâ´î underrättade oss: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det gör mig detsamma vad jag stillar min hunger med.”2

184 – Muhammad bin ´Âsim berättade för oss: Kathîr bin Sulaym adh-Dhabbî berättade för oss, från Anas bin Mâlik, som sade:

”Aldrig togs grillat kött upp från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), aldrig bars någon matta med honom.”3

1Ibn Mâdjah (3415). Påhittad enligt al-Albânî i “Dha´îf Sunan Ibn Mâdjah” (667).

2Berättarkedjan saknar flera återberättare enligt al-´Irâqî i “al-Mughnî ´an Haml-il-Asfâr” (2/523).

3Ibn Mâdjah (3373). Svag berättarkedja enligt al-Albânî i “Dha´îf Sunan Ibn Mâdjah” (656).