33. Märklig ignorans

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 94-96

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

När du förstår att de som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bestred besatt sundare förstånd och mildare avguderi än dessa, ska du veta att dessa har ett tvivel med vilket de bemöter det som vi har nämnt och hör till deras största tvivel. Lyssna därför noga på avvisningen. De säger att de människor som Qur’ânen uppenbarades bland vittnade inte att det inte finns någon sann gud utom Allâh, de beljög sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), förnekade Uppståndelsen, förkastade Qur’ânen och betraktade den som trolldom. De däremot vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, bekräftar Qur’ânen, betror Uppståndelsen, ber och fastar. Hur kan då de betraktas som de förstnämnda? Svaret är att de lärde är enade om att en person som tror på Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inom en sak och förkastar honom inom en annan, är otrogen och utesluten ur islam. Detsamma gäller om han betror något i Qur’ânen och förnekar något annat. Detsamma gäller den som bekräftar monoteismen men förnekar bönens plikt, bekräftar monoteismen och bönen men förnekar allmosans plikt, bekräftar allt omnämnt men förnekar fastan eller bekräftar allt omnämnt men förnekar vallfärden. När vissa människor på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid inte underkastade sig vallfärden, uppenbarade Allâh om dem:

وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Vallfärden till Huset är en plikt gentemot Allâh för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som hädar, så är Allâh Sig själv nog och inte behöver Sin skapelse.”1

Och den som bekräftar allt omnämnt men förnekar Uppståndelsen har enligt samstämmighet hädat och förlovat sitt liv och sina egendomar. Han (ta´âlâ) sade:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

”De som hädar Allâh och Hans sändebud och vill skilja mellan Allâh och Hans sändebud och säger: ”Vi tror på några men vi avvisar andra” och försöker gå en medelväg – dessa är sanna otrogna och för de otrogna har Allâh i beredskap ett förnedrande straff.”2

När du vet att Allâh konkretiserar i Sin skrift att den som betror något och förnekar något annat är en sann hädare som förtjänar allt omnämnt, upphör tvivlet. Detta nämnde en Ihsâ’bo i sitt brev som han skickade till oss.

Om du erkänner att den som bekräftar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inom allting men förnekar bönens plikt, betror allting frånsett Uppståndelsen eller förnekar fastans plikt men betror allting annat är enligt samstämmighet otrogen vars liv och egendomar är förlovade – därom är alla rättsskolor enade och det konkretiseras som sagt i Qur’ânen – är det allom bekant att monoteismen är den största plikt som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förkunnat. Den är större än bönen, allmosan, fastan och vallfärden. Hur kan en person som förnekar en av dessa saker häda ehuru han uppfyller allt som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förkunnat men inte om han förnekar den monoteism som är alla sändebudens religion? Fri är Allâh från brister! Så märklig denna ignorans är!

FÖRKLARING

Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) nämner att hedningar, gravdyrkare och helgondyrkare har ett tvivel som de använder mot folk som beskyller dem för otro till följd av deras avguderi. De säger att vi jämför dem med Quraysh och andra och förlovar deras liv och egendomar samtidigt som de vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, ber, fastar och betror Uppståndelsen. Hur kan vi jämföra dem med dem? Detta är ett tvivel som är oklart för många människor. Visst vittnar ni det, men religionen fastslår också att den som förnekar något som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förkunnat hädar ehuru han gör allt som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förkunnat. Hädar inte den person som bekräftar Allâhs herravälde men dementerar bönens plikt? De blir tvungna att säga jo. Likaså hädar han om han fastar och ber men dementerar allmosan eller dess plikt, fastans plikt, vallfärdens plikt med kapacitet eller Uppståndelsen. Om ni vet detta och att den som utelämnar något omnämnt utav förnekelse hädar, vad gäller då att förneka trosbekännelserna och deras innebörd och dyrka någon annan än Allâh?

13:97

24:150-151