33. Kunskap är som pengar

Imâm Abû Bakr Ahmad bin ´Alî al-Khatîb al-Baghdâdî (d. 463)

Iqtidhâ’-ul-´Ilm al-´Amal, s. 86-88

Granskning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

144 – Abû Bakr Muhammad bin ´Umar bin al-Qâsim an-Narsî underrättade oss: Muhammad bin ´Abdullâh bin Ibrâhîm ash-Shâfi´î upplyste oss: Haytham bin Mudjâhid underrättade oss: Ishâq bin adh-Dhayf underrättade oss: Bishr bin al-Hârith sade till mig:

“Du kommer ofta till mina sittningar. Jag vill be dig om en sak. Du studerar hadither och jag fruktar att de människorna förstör mitt hjärta. Jag ber dig därför att inte komma mer till mig.”

Jag gick inte mer till honom.

145 – Ibrâhîm bin ´Umar al-Barmakî underrättade oss: Abûl-Fadhl ´Ubaydullâh bin ´Abdir-Rahmân az-Zuhrî underrättade oss: Hamzah bin al-Husayn bin ´Umar berättade för mig: Jag hörde Ibrâhîm bin Hâni’ an-Naysâbûrî säga: Jag hörde Bishr bin al-Hârith säga:

“Vad har jag med hadith att göra? Vad har jag med hadith att göra? De är prövningar för den som inte efterlever dem för Allâhs sak.”

Han berättade också att Bishr sade:

“De säger att jag förmenar hadithstudier. Jag anser däremot att ingenting är bättre för den som efterlever dem. För den som inte efterlever dem är det bättre att utelämna dem.”

146 – al-´Atîqî underrättade oss: Muhammad bin al-´Abbâs berättade för oss: Dja´far bin Muhammad as-Sandalî berättade för oss: Muhammad bin Yûsuf al-Djawharî upplyste oss:

“Jag var på väg till Basrah och sade till Bishr bin al-Hârith: “Ska jag hälsa till Abûl-Walîd at-Tayâlisî från dig?” Han sade: “Både du och Abûl-Walîd kommer att dö. Du vill att det frågas ifall han har hört. Du har dock hört. Begrunda därför vad du har hört. Om du inte efterlever det kommer det att börda dig på Domedagen.”

147 – Abû Tâhir Muhammad bin al-Hasan bin Zayd bin al-Hasan al-´Alawî underrättade oss i Rayy: Ahmad bin Muhammad bin Sahl al-Bazzâz berättade för oss: Muhammad bin Ayyûb berättade för oss: En dag sade Abûl-Walîd i stil med:

“Det enda de avser med dessa hadither är myckenhet. Det räcker med en liten mängd för den som fruktar Allâh.” Därefter sade han i stil med: “De samlar hadither, återberättade med sammanbunda berättarkedjor, och annat för att dra åt sig människornas uppmärksamhet.”

148 – Abûl-Mudhaffar Hanâd bin Ibrâhîm an-Nasafî underrättade oss: Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Sulaymân al-Hâfidh underrättade oss i Bukhara: Jag hörde Abû Sâlih Khalaf bin Muhammad säga: Jag hörde Abû Bakr bin ´Abdillâh bin Dja´far – det vill säga at-Tâdjir – säga:

“Jag hörde Ahmad bin Hanbal blir frågad om en man som skriver ned många hadither. Han sade: “Ju fler hadither han eftersträvar desto mer ska han handla.” Därefter sade han: “Kunskap är som pengar; ju mer pengar, desto mer allmosa.”

149 – Muhammad bin al-Husayn bin al-Fadhl al-Qattân underrättade oss: Da´ladj bin Ahmad underrättade oss: Ahmad bin ´Alî al-Âbâr upplyste oss: Abû ´Ammâr al-Husayn bin Hurayth berättade för oss: Wakî´ bin al-Djarrâh berättade för oss, från Ibrâhîm bin Ismâ´îl bin Mudjammi´, som sade:

“Vi brukade memorera hadither med hjälp av att praktisera dem.”