33. De bästa människorna är de som sändebudet sändes till

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Efter dem är de bästa människorna alla andra Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare; generationen som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes till. Var och en som gjorde honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sällskap ett år, en månad, en dag, en stund eller bara fick syn på honom är hans följeslagare. De som gjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sällskap, såg honom med ögonen (om det så skulle vara en stund), hörde honom och trodde på honom är bättre än efterföljarna om de så skulle göra alla goda handlingar.”

FÖRKLARING

Beviset för att följeslagarna är de bästa människorna är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Förtala inte mina följeslagare. Jag svär vid Honom i Vars hand Muhammads själ ligger att om någon av er hade skänkt guld motsvarande Uhud skulle det inte ha uppfyllt två sammansatta händer av det eller ens hälften av det.”1

Det bevisar att de besitter en stor dygd hos Allâh. Ve dem som förtalar eller gör Takfîr på följeslagarna eller nedvärderar någon av dem. Vi anser att den som gör det är en vilsen och vilseledande innovatör som kommer att få sin avlöning hos sin Herre.

De som nedvärderar följeslagarna delas upp i två grupper:

1 – Khawâridj. De gör Takfîr på alla följeslagare frånsett Abû Bakr och ´Umar. De gör Takfîr på ´Alî bin Abî Tâlib och ett fåtal följeslagare som var med honom som till och med Râfidhah skonar.

2 – Râfidhah. De gör Takfîr på alla frånsett ´Alî bin Abî Tâlib och ett fåtal följeslagare som var med honom. Några av dem var Salmân al-Fârisî, ´Ammâr bin Yâsir och Abû Dharr. De är inte fler än tio. De gör Takfîr på alla andra, från Abû Bakr och ´Umar till den yngste följeslagaren. De gör även Takfîr på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur och de troendes mödrar, nämligen ´Â’ishah bint Abî Bakr och Hafsah bint ´Umar – må Allâh vara nöjd med dem och deras fäder.

1al-Bukhârî (3673) och Muslim (2541).