33. Bevis för Allâhs skratt

32 – ´Abdullâh bin Muhammad bin ´Abdil-´Azîz berättade för oss: Hudbah bin Khâlid Abû Khâlid al-Qaysî berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från Ya´lâ bin ´Atâ’, från Wakî´ bin Hudus, från Abû Razîn som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vår Herre (´azza wa djall) skrattade åt Sina slavars hopplöshet trots att Hans ändring var nära.” Jag sade: ”Skrattar Herren (´azza wa djall)?” Han sade: ”Ja.” Då sade jag: ”Då kommer en Herre som skrattar aldrig beröva oss något gott.”1

1at-Tayâlisî (1092), Ahmad (4/11), Ibn Mâdjah (181), Ibn Abî ´Âsim (554), at-Tabarânî (19/207), al-Âdjurrî, sid. 279, och ad-Dâraqutnî (30). Autentisk enligt al-Albânî i ”Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah” (6/2/732-733).