32. Trettionde beviset från Sunnah för Allâhs befintlighet över skapelsen

30 – Muhammad underrättade oss: Hamad underrättade oss: Sulaymân berättade för oss: al-Miqdâm bin Dâwûd berättade för oss: ´Alî bin Ma´bad berättade för oss: Wahb bin Râshid berättade för oss, från Farqad, från Anas som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (ta´âlâ) uppenbarade för en av profeterna: ”Hur kommer det sig att Mina slavar går in i Mina hus – det vill säga moskéerna – med orena hjärtan och smutsiga händer? Luras de av Mig? Försöker de lura Mig? Jag svär vid Min makt, majestät och höghet i Min upphöjdhet att Jag skall pröva dem med en prövning som kommer att förvirra den ömme. Ingen av dem kommer att räddas frånsett han som ber som den drunknande.”1

1Abû Nu´aym al-Asbahânî sade:

”Wahbs och Farqads hadîther och det som de är ensamma om att återberätta utgör inget bevis.” (Hilyat-ul-Awliyâ’ (3/56))

adh-Dhahabî sade:

”Den är inte autentisk, men det är tänkbart.” (al-´Uluww, sid. 52)