32. De tio absolut bästa följeslagarna

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

5 – De tio som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) namngav och bekräftade paradiset åt är sanning.

FÖRKLARING

Han syftar på hadîthen som rapporteras av ´Abdur-Rahmân bin ´Awf och Sa´îd bin Zayd (radhiya Allâhu ´anhumâ):

”Abû Bakr är i paradiset. ´Umar är i paradiset. ´Uthmân är i paradiset. ´Alî är i paradiset. Talhah är i paradiset. az-Zubayr är i paradiset. ´Abdur-Rahmân bin ´Awf är i paradiset. Sa´d bin Abî Waqqâs är i paradiset. Sa´îd bin Zayd är i paradiset. Abû ´Ubaydah bin al-Djarrâh är i paradiset.”1

Ahl-us-Sunnah är enade om att dessa resterande tio är de bästa följeslagarna efter de renläriga kaliferna. De renläriga kaliferna innefattas alltså av de tio. Alla (radhiya Allâhu ´anhum) är lovade paradiset. Vi konstaterar att de skall till paradiset. De skadas inte av konflikten som ägde rum mellan az-Zubayr, ´Alî och Talhah (radhiya Allâhu ´anhum). De skadas inte av den, ty de ville bara uppnå Allâhs välbehag. De ville bara väl. De skadas alltså inte av den.

1Ahmad (1/193), at-Tirmidhî (3747) och Ibn Mâdjah (133). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (50).