32. Bevis för Allâhs hand 17

31 – al-Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: Yûsuf bin Mûsâ berättade för oss: Abû ´Abdir-Rahmân al-Muqrî berättade för oss: Hayawah bin Shurayh berättade för oss: Abû Hâni’ underrättade oss att han hörde Abû ´Abdir-Rahmân al-Hublî säga att han hörde ´Abdullâh bin ´Amr säga att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Alla människors hjärtan är mellan två av den Nåderikes (´azza wa djall) fingrar, liksom ett enda hjärta; Han vänder på det som Han vill.” Därefter sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Allâh, Du som vrider på hjärtan! Vrid våra hjärtan till lydnad gentemot Dig.”1

1Muslim (2654), Ahmad (2/168) och an-Nasâ’î (7739).