31. Tron på medlingen på Domedagen

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

Det skall tros på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling och folket som lämnar Elden efter att ha brunnit upp och förkolnat. De kommer att tas till en flod vid porten till paradiset, vilket har rapporterats. Det skall ske hur Allâh vill och som Allâh vill. Det handlar bara om att tro på det och bekräfta det.

FÖRKLARING

Det hör till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs fundament och dogm att betro medlingarna i allmänhet och profeten Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medlingar i synnerhet. Medlingarna bekräftas i Qur’ânen och Sunnah. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) skall låta medlaren medla för monoteisterna. Dessa två villkor måste infrias för att medlingen skall verkställas.

Att det skall medlas för monoteistiska syndare är som sagt ett av Ahl-us-Sunnahs fundament. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) erhåller en stor del av medlingen för monoteistiska syndare. Han sade:

”Min medling går till mitt samfunds stora syndare.”1

Han skall medla för monoteistiska syndare. Det skall även andra profeter, sändebud och rättfärdiga troende göra.

Ur Elden skall Allâh ta ut förkolnade människor som har aldrig gjort något gott i jordelivet. Sedan doppas de i Livets flod varefter de börjar växa till sig som ett frö växer i slasken av en översvämning2. Med sina själar återkomna i kropparna går de in i paradiset. När de ser vilken lycksalighet som väntar dem i paradiset tror de att ingen i paradiset har det bättre än de.

Denna sorts medling dementeras av Mu´tazilah och Khawâridj. De bygger sin uppfattning på sin osunda metodik; den som en gång hamnar i helvetet kommer aldrig att gå ut ur det. Helst säkert ljuger de där. De begränsar Allâhs vida givmildhet, ty Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) skall låta sändebuden, änglarna och de rättfärdiga slavarna medla till dess att Herren säger:

”Ta ut ur Elden den som har ett guldmynts vikts tro i hjärtat, därefter den som har ett halvt guldmynts vikts tro, därefter den som har en dadelkärnas vikts tro, därefter den som har en myras vikts tro och därefter den som har mindre, mindre och mindre än en myras vikts tro.”3

Detta betror de bästa troende. Således skall du veta och säga att till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs fundament hör att bekräfta sändebudens, profeternas, änglarnas och de troende slavarnas medling för de monoteistiska syndarna som hamnar i Elden. De var monoteister och de bad. Med andra ord dog de inte med större otro, större avguderi, dogmatiskt hyckleri eller någon annan avvikelse som exkluderar dess besittare ur islam. De dog inte som avfällingar. De dog som troende. Även om deras tro väger en myras vikt så är det en tillräcklig anledning att Allâh låter medlarna medla för dem. Emellertid skall de straffas för sina synder som inte ströks i jordelivet eller i livet efteråt. Vidrigheten kommer att förbli i dem tills de renas i Elden och blir fina. I paradiset lever ju bara de fina och endast det helt fina går in i det. Och i Elden hamnar bara vidriga hädare, hycklare, avgudadyrkare, ateister och andra som förtjänar att straffas.

1Ahmad (3/213), Abû Dâwûd (4739) och at-Tirmidhî (2345).

2al-Bukhârî (6560) och Muslim (184).

3al-Bukhârî (7439) och Muslim (183).