31. Tjugonionde beviset från Sunnah för Allâhs befintlighet över skapelsen

29 – Abûl-Qâsim Yahyâ bin Ahmad bin ´Alî as-Sîbî al-Qisrî underrättade oss: Abû ´Alî al-Hasan bin Ahmad bin Ibrâhîm bin Shâdhân underrättade oss: Abû Bakr Ahmad bin Kâmil bin Khalaf underrättade oss: Muhammad bin Sa´d al-´Awfî berättade för oss: ´Abdullâh bin Bakr as-Sahmî berättade för oss: Yazîd bin ´Awânah berättade för oss, från Muhammad bin Dhakwân, från ´Amr bin Dînâr, från ´Abdullâh bin ´Umar som sade:

”En dag satt vi på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tomt när en av hans döttrar gick förbi. En man sade: ”Detta är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dotter.” Abû Sufyân sade: ”Muhammad i jämförelse med Banû Hâshim är som en nejlika i jämförelse med dynga.” Kvinnan hörde det och berättade för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vad som hade sagts. Följaktligen gick Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ut, jag antar att han var arg, gick uppför predikstolen och sade: ”Varför hör jag vissa människor uttala sig på ett visst sätt? Allâh skapade de sju himlarna, valde att leva ovanför den sjunde och lät de skapelser som Han ville bebo himlarna. Och Han skapade de sju jordarna, valde den högsta jorden och lät de skapelser som Han ville bebo den. Därefter valde Han bland Sina skapelser och valde ut människorna, från människorna valde Han ut araberna, från araberna valde Han ut Mudhar, från Mudhar valde Han ut Quraysh, från Quraysh valde Han ut Banû Hâshim, från Banû Hâshim valde Han ut mig. Jag är alltså den bäste av de bästa. Jag älskar den som älskar Quraysh och jag hatar den som hatar araberna.”1

1al-Albânî sade:

”Mycket svag.” (Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (1/345))