31. Skolastikernas paradox och osunda intellekt

Gruppen som gick efter tolkningar är skolastiker bland Djahmiyyah, Mu´tazilah och deras anhängare.

Deras metodik går ut på att de egenskapsrelaterade texterna som framfördes av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är enkom metaforer varför de inte skall förstås ordagrant. De åsyftade betydelserna är nämligen olika den bokstavliga skildringen. Visserligen kände profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till dem, men han ville att människorna skulle tänka sig fram till dem och via dem avleda från det bokstavstrogna. Meningen är att testa människans intellekt och den stora belöningen som finns i att förstå talet metaforiskt via udda och främmande, språkliga aspekter.

Ingen är så förvirrad och motsägelsefull som dessa människor. Ty de har ingen stabil grund att stå på för att veta vad som skall och inte skall tolkas eller hur den nya, utsedda tolkningen skall vara. Talarens tillstånd och talets sammanhang klargör i princip att deras tolkning är ingalunda den åsyftade tolkningen.

Dessa människor visar stöd till Sunnah. Deras täckmantel är att de säger sig frånkänna Allâh brister. Allâh har emellertid avslöjat dem genom att avvisa deras tvivel och krossa deras argument. Bland annat har Shaykh-ul-Islâm avvisat dem mer än andra, ty de flesta luras av dem till följd av deras skenbara stöd till Sunnah.

Däremot betror de texterna om nästa liv och tolkar inte dem. När de tolkade de egenskapsrelaterade verserna med metaforiska tolkningar, angreps de av dem som går efter inbillningar. De ålade dem att förstå texterna om nästa liv på samma sätt som de förstår de egenskapsrelaterade texterna. Då sade de som går efter tolkningar:

”Vi vet att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade livet efter detta. Vi vet att tvivlen som motsäger det är osunda. Således måste det kommande livet äga rum.”

Svaret är korrekt och argumentet är definitivt. Det innefattar försvar av dem för att de inte tolkar texterna om nästa liv samt ålägger de andra att tro på nästa liv och förstå texterna bokstavligt. När beviset fastställs och hindret avvärjs, är det bevisade ett oundkomligt faktum.

Med samma argument argumenterar Ahl-us-Sunnah mot dem för att de också skall bekräfta egenskaperna och förstår dem ordagrant. De säger till dem:

”Vi vet oundkomligt att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade Allâhs egenskaper. Vi vet att tvivlen som motsäger det är osunda. Således måste de bekräftas.”

Förpliktelsen är korrekt och beviset är ett oundvikligt faktum som de inte kan undkomma. Den som inte tillåter tolkning av texterna om nästa liv, skall inte heller tillåta tolkning av egenskapsrelaterade texter som bekräftas mycket mer i de gudomliga böckerna än vad Domedagen gör. Den som tycker annorlunda har bara bevisat sin motsägelse och sitt osunda intellekt.