31. Obligatoriskt att gå på bjudning

Den bjudne är skyldig att gå på bjudningen. Det finns två hadîther i sakfrågan:

1 – ”Frigör fången1, besvara bjudaren och besök sjuklingen.”2

2 – ”Om någon av er bjuds till en middag, ska ni bege er dit [oavsett om det är bröllop eller något annat.] [Den som inte besvarar en bjudning har trotsat Allâh och Hans sändebud.]”3

1Frigör honom från fienden, antingen via lösensumma eller på något annat vis.

2al-Bukhârî (9/198) och ´Abd bin Humayd i ”al-Muntakhab” (1/65) via Abû Mûsâ al-Ash´arî.

3al-Bukhârî (9/198), Muslim (4/152), Ahmad (6337) och al-Bayhaqî (7/262) via Ibn ´Umar. Även Abû Ya´lâ rapporterar den och det är han som står för det andra tillägget. Dess berättarkedja är autentisk enligt Hâfidh Ibn Hadjar i ”at-Talkhîs”. Också Ahmad (5263) rapporterar den frånskild från resten av hadîthen. Detsamma gjorde Abû ´Awânah i sin ”as-Sahîh”, vilket nämns i ”Fath-ul-Bârî” (9/201). Den intygas av Abû Hurayrahs omnämnda hadîth.

Hadîthen bevisar att det är obligatoriskt att gå på bjudning. Ty trots implementeras bara på utebliven plikt, sade Ibn Hadjar.