31. Islam försummar inte människans välfärd

Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas Âl ´Abdil-Karîm (d. 1425)

al-Hudjadj al-Qawiyyah ´alâ anna Wasâ’il-ad-Da´wah Tawqîfiyyah, sid. 37-39

Med det sagt uppstår en fråga som måste besvaras, nämligen: Försummar föreskriften slavarnas fördel? Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) svarade på den frågan när han behandlade de lösa fördelarna och kontroverserna kring dem och sade:

Den åsikt som förespråkar lösa fördelar föreskriver i princip sådant som Allâh inte har beviljat.”

Han (rahimahullâh) sade också:

Sammanfattningsvis försummar inte föreskriften några fördelar överhuvudtaget. Allâh (ta´âlâ) har fulländat vår religion och fullbordat vår gåva. Det finns ingenting som närmar oss paradiset, utan att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har talat om det för oss. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har lämnat oss på en klarhet; dess natt är som dess dag. Endast den förstörde avviker från den.

Om ett förnuft uppfattar något som fördel och att den inte nämns i föreskriften, är det antingen så att föreskriften har visst påvisat den utan att begrundaren lagt märke till den, eller också är den ingalunda fördel om så begrundaren tycker annorlunda. Ty en fördel är antingen ett konkret gagn eller också ett övervägande gagn. Många gånger tror människor att något gagnar religionen eller jordelivet då gagnet i själva verket är övervägt av skador.”1

Detta fordrar inte att principen om lösa fördelar ska dementeras. Tvärtom, den är korrekt, men den får endast implementeras när dess regler, som dikteras av de lärde, går i lås. När begrundaren håller sig till dessa regler, inser han att de lösa fördelarna ”har en grund i föreskriftens bevis”2. Att Qur’ânen är samlad i en bokform (المصحف) påvisas i Allâhs (ta´âlâ) ord:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

Det ankommer på Oss att samla den och dess läsning.”3

Om någon frågar varför inte Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samlade ihop den till en bokform, är svaret på grund av ett hinder. Hindret heter att Qur’ânen sändes ned till honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) oavbrutet till dess att han dog och att Allâh kunde avskaffa i den det Han ville. När hindret var borta, var följeslagarna enade om att samla ihop den. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Mitt samfund enas inte om villfarelse.”4

Nedskriven kunskap är påvisad av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Knyt kunskapen med skrift.”5

Och så vidare av andra nyttor som nämns i principböcker.

1Madjmû´-ul-Fatâwâ (11/344).

2al-Muwâfâqât (3/48) av ash-Shâtibî.

375:17

4Kitâb-us-Sunnah (83). God enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah” (83).

5Sahîh-ul-Djâmi´ (4434).