31. Är det tillåtet att kalla dagens islamiska samhällen för ”den hedniska tiden”?

Fråga 31: Är det tillåtet att kalla dagens islamiska samhällen för ”den hedniska tiden”?

Svar: Den allmänna hedniska tiden upphörde när sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickades. Därav är det inte tillåtet att stämpla de islamiska samhällena på det allomfattande sättet1. Det är dock tillåtet att tillämpa den beskrivningen på vissa personer, grupper eller samhällen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till en av sina följeslagare:

”Du är en person med drag från den hedniska tiden.”2

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”I mitt samfund finns det fyra saker från den hedniska tiden som de inte kommer att överge; skryt över stamträd, förtal av bakgrund, tillskrivning av regn till stjärnor och jämmer.”3

1Detta är Takfîr på de muslimska samhällena. Sayyid Qutb uttalar sig så flera gånger i sina böcker. Exempelvis säger Sayyid Qutb:

”Inom den hedniska tidens ramar hamnar de där samhällena som påstår sig vara muslimska. De hamnar inte innanför ramarna för att de anser att någon annan än Allâh förtjänar att dyrkas och inte heller för att de dyrkar någon annan än Allâh – de hamnar innanför dem för att de inte underkastar sig Allâh allena i sina livsstilar. Även om de inte anser att någon annan än Allâh förtjänar att dyrkas så ägnar de gudomlighetens specifikaste aspekt åt någon annan än Allâh när de inte styr med Allâhs lag…

När detta är klargjort fastställs det islamiska förhållandet till dessa samhällena i form av att vägra erkänna deras islam och legitimitet.” (Ma´âlim fît-Tarîq, sid. 101)

Han sade också:

”När vi tar hänsyn till hela världen idag utmed den korrekta förståelsen av islam ser vi att den här religionen saknar existens… Den existensen upphörde då de sista muslimerna slutade styra människoliven med Allâhs (subhânah) lag allena.” (al-´Adâlah al-Idjtimâ´iyyah, sid- 250)

Sayyid Qutb sade också:

”Världen har blivit som den var när trosbekännelsen ’det finns ingen sann gud utom Allâh’ kom till mänskligheten. Mänskligheten har avfallit och börjat dyrka skapelsen och religionernas orättvisa. Den har lämnat trosbekännelsen ’det finns ingen sann gud utom Allâh’ även om det fortfarande finns en grupp som upprepar ’det finns ingen sann gud utom Allâh’ från minareterna utan att förstå dess innebörd. Mänskligheten över lag, inklusive dem uppe i hela världens minareter som upprepar frasen ’det finns ingen sann gud utom Allâh’ utan förståelse och insikt… är större syndare och förtjänar värre straff på Domedagen. Ty de har avfallit till dyrkan av slavarna efter att ha fått reda på vägledningen och varit i Allâhs religion.” (Fî Dhilâl-il-Qur’ân (2/1057))

Muhammad Surûr tog vara på dessa uttalanden för att förtala de lärda och anklaga dem för att vara slavar till slavar som är slavar till slavar som är slavar till slavar som är slavar till slavar. En av dem som vittnar om Sayyid Qutbs Takfîr på de islamiska samhällena är Yûsuf al-Qaradhâwî som sade:

”I den här fasen dök Sayyid Qutbs böcker upp som representerar hans sista ideologiska fas. Häri gjorde han Takfîr på samhället, sköt upp på kallet till det islamiska systemet… och uppmanade till anfallskamp mot alla människor… Det är något som klargörs så tydligt det bara går i martyrens ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân”, ”Ma´âlim fît-Tarîq”, ”al-Islâm wa Mushkilât-ul-Hadhârah” och andra böcker.” (Awlawiyyât-ul-Harakah al-Islâmiyyah, sid. 110)

Detsamma vittnade Farîd ´Abdul-Khâliq, en av al-Ikhwân al-Muslimûns ledare, om när han sade:

”Takfir-ideologin uppstod bland vissa av al-Ikhwâns ungdomar när de satt fängslade. Det skedde på slutet av 50-talet och början av 60-talet. De var påverkade av Sayyid Qutbs ideologi och böcker. Därifrån hämtade de bland annat att samhället är från den hedniska tiden och Takfîr på dess makthavare som negerar Allâhs suveräna lag genom att styra med något annat samt Takfîr på hans medborgare eftersom de är tillfredsställda med det.” (al-Ikhwân al-Muslimûn fî Mîzân-il-Haqq, sid. 115)

2al-Bukhârî och andra rapporterade via Wâsil bin al-Ahdab, från al-Ma´rûf som sade:

”Jag träffade Abû Dharr i ar-Rabadhah. Både han och hans slav var iklädda var sin rock. Jag frågade honom om orsaken och han svarade: ”Jag förtalade en man och smädade honom på grund av hans moder. Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till mig: Abû Dharr! Smädade du honom på grund av hans moder? ”Du är en person med drag från den hedniska tiden.” (al-Bukhârî (30))

3Ahmad (5/344) och Muslim.