300. Den som vaknar trygg i sitt hem

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/240)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

300 – Bishr bin Marhûm berättade för oss: Marwân bin Mu´âwiyah berättade för oss, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Shumaylah al-Ansârî al-Qubbâ’î, från Salamah bin ´Ubaydillâh bin Mihsan al-Ansârî, från sin fader, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Att vakna trygg i sitt hem, frisk i sin kropp och ha mat för dagen är som att ha hela världen.”1

FÖRKLARING

Denna hadîth bevisar att den som åtnjuter säkerhet, hälsa, hushåll och mat för dagen erhåller all den gåva som ålägger honom att tacka Allâh för alltid.

Hadîthen är också ett bevis för att den som har tillräckligt med pengar för dagen erhåller en gåva som ålägger honom att tacka Allâh (´azza wa djall). Människan må måna om att bli riktigt rik, men hon är ändå skapad för att dyrka Allâh (´azza wa djall) såsom Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vill. Gör hon det, vinner och segrar hon. Gör hon inte det, förlorar och misslyckas hon. Vem lägger det på minnet?

Något hadîthen också påpekar, är att trygghet sett till religion, heder, egendom och liv i samhället medför ett bra liv. Ett samhälle utan trygghet är kaotiskt; den starke äter den svage, förtryckaren förtrycker den förtryckte. Det leder till en prekär situation, och kanske även till ett prekärt slut. När Allâh (´azza wa djall) förser ett samhälle med en muslimsk makthavare som skapar en trygghet i det, blir det obligatoriskt för medborgaren att lyda honom och bistå honom bäst det går, oavsett var han befinner sig.

I helhet säger hadîthen att den som besitter tillräckligt med nödvändigheter som mat, dryck, hushåll och transportmedel, trygghet där han befinner sig och lever och hälsa, är värdig den som har hela världen. Därför ska han tacka Allâh (´azza wa djall) för det han har till dess att han dör.

1God.