30. Herrens nedstigning på Domedagen

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 140-145

133 – ´Umar al-Fârisî underrättade oss: Ibn-ul-Latî underrättade oss: Abûl-Waqt underrättade oss: ad-Dâwûdî berättade för oss: Ibn Hammûyah berättade för oss: ´Îsâ bin ´Umar underrättade oss: ad-Dârimî underrättade oss: Muhammad bin al-Fadhl berättade för oss: as-Sa´iq bin Hazn berättade för oss, från ´Alî bin al-Hakam, från ´Uthmân bin ´Umayr, från Abû Wâ’il, från Ibn Mas´ûd som sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om Berömvärda positionen. Han svarade: ”Den Dagen kommer Allâh (ta´âlâ) att stiga ned till Sin fotpall som kommer att låta som en ny sadel till följd av den trånghet som frambringas av Honom. Den är som avståndet mellan himlen och jorden. Ni kommer att föras fram barfotade, nakna och oomskurna. Ibrâhîm (´alayhis-salâm) kommer att vara den förste som får kläder. Allâh ska säga: ”Iklä Min förtrogne.” Han kommer att förses med två vita omlottstyger från paradiset. Därefter ikläs jag. Sedan ställer jag mig till höger om Allâh (´azza wa djall), på en plats som hela mänskligheten kommer att avundas mig för.”1

De lärde har försvagat ´Uthmân Abûl-Yaqdhân. Flera återberättar den från as-Sa´iq.

134 – Zam´ah bin Sâlih återberättade Salamah bin Wahrâm, från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs som sade om Allâhs (ta´âlâ) ord:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ

Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”2

På Domedagen kommer Allâh med moln skingrade i hopar.”

Flera har återberättat den från Zam´ah. Andra har även återberättat den från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), vilket inte är autentiskt.

135 – Hûdhah berättade: ´Awf berättade för oss, från Abûl-Minhâl, från Shihr, från Ibn ´Abbâs som sade:

Invånarna i den sjunde himlen är dubbelt så många som invånarna i de sex himlarna och på jorden. Allâh ska komma till dem när de sitter på knäna uppradade.”

136 – Ibn-ul-Mubârak sade: Râshid al-´Attâr berättade för oss: Shihr bin Hawshab berättade för mig: Jag hörde Ibn ´Abbâs säga:

På Domedagen kommer Allâh med molnens tronhimmel.”

137 – Ishâq bin Sulaymân ar-Râzî återberättade Djabr, från Shihr bin Hawshab, från Ibn ´Abbâs som sade:

Allâh kommer att komma med änglar. Hans tron kommer att placeras och Vågen ska vara i Hans hand. Han ska säga: ”Mina änglar! Sprid bland skapelsen! Vid Min makt! Den orättvises orättvisa kommer inte nära Mig.”

I en annan formulering heter det:

Samla ihop skapelsen!”

138 – Muhammad bin ´Adî: ´Awf berättade för oss, från Abûl-Minhâl: Shihr berättade för mig: Ibn ´Abbâs berättade för oss:

På Domedagen kommer jorden att slätas ut liksom läder och alla skapelser ska samlas på en och samma mark… Och Allâh (ta´âlâ) ska komma när samfunden sitter på knäna.”

Flera har återberättat det från ´Awf.

139 – Sa´îd bin Bashîr sade: al-Qâsim bin al-Walîd berättade för oss, från Sa´îd bin Djubayr, från Ibn ´Abbâs som sade:

På Domedagen stiger Allâh ned med molnens tronhimmel.”

1ad-Dârimî (2/325), Ahmad (1/398-399), at-Tabarî (15/98-99), al-Hâkim (4/575) som autentiserade den och at-Tabârânî (10/98-99).

22:210