30. Den kloke och kärleken till hans broder

1 – Om Allâh skänker den kloke kärlek från en muslimsk person som besitter sann kärlek och tar vara på den, åläggs han att hålla fast vid den. Därefter skall han vänja sig själv vid att binda banden med honom när han skär dem, komma till honom när han vänder honom ryggen, ge honom när han berövar honom, närma sig honom när han tar avstånd från honom som om han vore hans pelare.

2 – En av de största bristerna som en person kan ha är att vara instabil i sin kärlek.

3 – al-Asma´î sade:

”En beduin sade: ”En av de mest misslyckade människorna är personen som inte letar efter bröder. Vem som är ännu mer misslyckad är han som har haft bröder och sedan blivit av med deras kärlek. Det är han som gör bra val åt sig själv som gör bra val åt andra.”

4 – Den kloke slarvar inte med att bevara kärleken. Han har inte heller flera ansikten eller hjärtan. Hans inre stämmer överens med hans yttre. Hans tal stämmer överens med hans handling. Det finns inget gott i två bröder mellan vilka bristerna bara växer och felen bara ökar.

5 – Yahyâ bin Abî Kathîr berättade att Sulaymân (´alayhis-salâm) sade till sin son:

”Käre son! Håll fast vid den förste älsklingen. Den andre är inte som den förste.”

6 – Den kloke är inte vän med personen som har flera ansikten och han binder inga brodersband med personen som vänder kappan efter vinden. Han visar endast den kärlek som han håller inom sig. Han håller dock mer inom sig än vad han egentligen visar. När katastrofer äger rum är han precis som han var innan de ägde rum. Ty den ende berömvärde brodern är han som är på det viset.

7 – Hishâm bin ´Urwah berättade att hans fader sade:

”I de tidigare skrifterna står det: ”Älska din vän och din faders vän.”

8 – Ett av de största kännetecknen på huruvida en kärlek är sund eller osund är blicken. Blicken kan knappast dölja kärleken som finns i hjärtat. Blicken kan knappast dölja avskräckningen som finns i själen. Den kloke uppskattar kärleken via sitt hjärta och via sin broders ögon.

9 – Ibrâhîm bin Shiklah sade:

”Om en person visar dig det du älskar eller hatar skall du betrakta hans hjärta utmed det som hans tunga säger. Du behöver inte veta vad han håller inom sig. Därför skall du behandla honom utmed det som han visar dig med sin tunga.”

10 – Ibrâhîm al-Djahnî sade:

”Kärlekens tecken ser du på personen som älskar dig även om han inte säger att han gör det.”