3. Tillgivenhet till modern

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/10)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

3 – Abû ´Âsim berättade för oss, från Bahz bin Hakîm, från sin fader, från sin fader som sade:

”Allâhs sändebud! Vem ska jag visa tillgivenhet?” Han svarade: ”Din moder.” Jag frågade: ”Vem ska jag visa tillgivenhet?” Han svarade: ”Din moder.” Jag frågade: ”Vem ska jag visa tillgivenhet?” Han svarade: ”Din moder.” Jag frågade: ”Vem ska jag visa tillgivenhet?” Han svarade: ”Din fader. Därefter dem som kommer i turordning.”

FÖRKLARING

Denna nobla hadîth består av barmhärtiga instruktioner från den ömme och barmhärtige profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och måste efterlevas. Moderns förträfflighet är unik då hon utsätts för besvärligheter på flera plan. Hon är mycket sjuk under sin graviditet. Under nio månaders tid bär hon på ett foster i magen samtidigt som hon också gör andra sysslor. I samband med förlossning utsätts hon för möda och fara. Därefter ska hon se efter barnet, amma det, hålla det rent, oroas för det och bära det. Således har modern rätt till trefaldig tillgivenhet, vilket bevisar islams rättvisa.

Även fadern drabbas av besvärligheter, men han nämns på sista plats. Faderns rätt ska inte bagatelliseras, men moderns rätt är så mycket större. Fadern ömmar för barnet, försörjer det och om barnet är en pojke kämpar han för att sonen ska bli en rättfärdig man. Det bästa fadern kan ge sin son är undervisning i föreskriven kunskap och islamisk inlärning. Denna väldiga aspekt tillsammans med faderns uppsikt över barnets fysik och karaktär är en fulländad sådan som fadern belönas för. För övrigt ska fadern se efter dottern på samma sätt. Vad modern beträffar, så belönas även hon för sin godhet mot barnen. Nu vet du att den visa föreskriften har gett modern ¾ av tillgivenheten.