3. Nedstigningen natten till halva Sha´bân enligt Kathîr bin Murrah al-Hadhramîs rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)
Kitâb-un-Nuzûl, sid. 166

84 – Ahmad bin Muhammad bin Yûsuf för oss, från Ibn Ziyâd: al-Hasan bin ´Alî bin Shabîb underrättade oss: Jag hörde Muhammad bin Khalaf al-´Asqalânî säga: Muhammad bin Yûsuf underrättade oss, från Ibn Thawbân, från hans fader, från Makhûl, från Khâlid bin Ma´dân, från Kathîr bin Murrah som sade:

”Varje natt till halva Sha´bân tittar Allâh (´azza wa djall) på jordens befolkning varvid Han förlåter den frånsett avgudadyrkaren och den hatiske.”