3. Nedstigningen natten till halva Sha´bân enligt ´Â’ishahs rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 170

91 – al-Husayn bin Ismâ´îl och al-Qâsim bin Ismâ´îl berättade för oss: Ibrâhîm bin Mudjashshir underrättade oss: ´Abdullâh bin al-Mubârak underrättade oss…:

Också Abû ´Uthmân Sa´îd bin Muhammad bin Ahmad al-Khayyât berättade för oss: Yûsuf bin Mûsâ al-Qattân underrättade oss: ´Abdur-Rahmân bin Maghrâ’ underrättade oss, från al-Hadjdjâdj bin Arta’ah, från Yahyâ bin Abî Kathîr, från ´Urwah, från ´Â’ishah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade liknande.