3. Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs tidiga studier

Han föddes 1115 i ´Uyaynah i ett hus av kunskap, ledarskap och ädelhet. Hans fader ´Abdul-Wahhâb var lärd och domare. Hans farfar var Muftî i Nadjd och ledare för dess lärda. Hans farbröder och kusiner var högt uppsatta och besatt såväl kunskap som status. Hans hemstad ´Uyaynah med omnejd kryllade av lärda som hade starka band med Hanâbilahs lärda i Levanten, Palestina och andra platser. Det fanns alltså lärda som var skickliga på Fiqh.

Shaykh Muhammad memorerade Qur’ânen i ung ålder. Han studerade Fiqh, Qur’ân-tolkning och Hadîth under sin fader och sin hemstads lärda. Efter reflektioner, diskussioner och granskningar tog det ingen lång tid förrän han hade lärt sig av dem. Hans fader, lärda och kamrater tyckte om vad de såg.

Därefter utökade han sina studier då han tog sin an Qur’ânen, tillsammans med tolkning, läsning, fundering och utdrag av domar, sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och biografi. Han drog anmärkningsvärda slutsatser från Qur’ânen och Sunnah som han sedermera skrev ned i sina böcker, avhandlingar och utslag. Han månade framför allt om Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs och Shaykh och Imâm Ibn-ul-Qayyims respektive böcker, i synnerhet de dogmatiska.

Med tiden steg hans intresse och målsättning varpå han reste till de lärda i Makkah och Madînah, Ahsâ’ och Basrah i Irak. Han träffade dem och lärde sig mycket av dem inom Fiqh och Hadîth och dess vetenskaper. Han samlade på sig mycken kunskap och studerade under alla samtida som han kunde träffa. Parallellt med studierna läste han böcker skrivna av granskande imamer, Qur’ân-tolkningar och Hadîth.