3. Människan är ärad med förstånd och naturlighet

Vid sidan av dessa väldiga gåvor och denna storslagna ärbarhet har Allâh även begåvat människan med förståndet. Till följd av förståndet ansvarar hon för gudomliga förpliktelser med vilket hon begriper och förstår dem. Därtill har Han skänkt henne naturligheten som godtar Allâhs sändebuds (sallâ Allâh ´alayhim wa sallam) förkunnade uppenbarelser och sanna religion som Han har föreskrivit för henne. Han (ta´âlâ) sade:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

GE DIG hän med hela din själ åt den rena, ursprungliga tron, den tro som Allâh vid skapelsen lade ned som en naturens norm i människan – ingenting kan rubbas i Allâhs skapelse! Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor vet inte.”1

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det finns inte ett nyfött barn utan att det föds utmed den naturliga läggningen. Sedan är det hans föräldrar som gör honom till en jude, nasaré eller elddyrkare. Likaså föds ett djur helt och friskt; ser ni att det är stympat förrän ni stympar det?”

Därefter läste Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh):

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

”Den tro som Allâh vid skapelsen lade ned som en naturens norm i människan.”2

´Iyâdh bin Himâr al-Mudjâshi´î (radhiya Allâhu ´anh) sade:

En dag sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) under sin predikan: ”Min Herre (´azza wa djall) befallde mig att lära er det ni inte vet. Denna dag lärde Han mig bland annat: All egendom som Jag ger till Mina slavar är lovlig. Jag har skapat alla Mina slavar som monoteister. Sedan har djävlar kommit till dem och avlett dem från deras religion, förbjudit dem det Jag har tillåtit dem och befallt dem att avguda med Mig något Jag inte har sänt ned något bevis för.”3

130:30

2al-Bukhârî (4775) och Muslim (2658).

3Muslim (2865).