3. Hadîth ”Studera inte för att…”

107 – Djâbir berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Studera inte för att utmana de lärde, tvista med de dumma eller hamna i de finaste sittningarna. Den som gör det skall akta sig för Elden.”1

Rapporterad av Ibn Mâdjah, Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” och al-Bayhaqî via Yahyâ bin Ayyûb al-Ghâfiqî, från Ibn Djuraydj, från Abûz-Zubayr. Yahyâ är pålitlig och både al-Bukhârî och Muslim argumenterade med honom varför inga avvikande åsikter om honom skall betraktas.

108 – Liknande rapporterade Ibn Mâdjah också via Hudhayfah.2

1Autentisk via andra.

2Autentisk via andra.