3. Hadîth ”Religionen kommer att råda…”

1075 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Religionen kommer att råda så länge människorna påskyndar brytandet av fastan. Ty judarna och nasaréerna sinkar.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd, Ibn Mâdjah, Ibn Khuzaymah och Ibn Hibbân i sina respektive ”as-Sahîh”. Hos Ibn Mâdjah står det:

Människorna kommer att befinna sig i ett bra tillstånd…”

1God.