3. Hadîth ”Den som inte nämner Allâhs namn har ingen tvagning…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (204)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/201)

204 – Rabâh bin ´Abdir-Rahmân bin Abî Sufyân bin Huwaytib återberättade sin farmor som återberättade sin fader som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som inte nämner Allâhs namn har ingen tvagning.”1

Rapporterad av at-Tirmidhî som står för formuleringen, Ibn Mâdjah och al-Bayhaqî. at-Tirmidhî sade:

Muhammad bin Ismâ´îl – det vill säga al-Bukhârî – sade: ”Det bästa som rapporteras i ämnet är hadîthen som återberättas av Rabâh bin ´Abdir-Rahmân bin Abî Sufyân bin Huwaytib, från hans farmor, från hennes fader.” Hennes fader var Sa´îd bin Zayd bin ´Amr bin Nufayl.”

Det finns många hadîther i ämnet och ingen undkommer kritik. al-Hasan, Ishâq bin Râhûyah och Dhâhiriyyah anser att det är obligatoriskt att nämna Allâhs namn innan tvagning såtillvida att den som utelämnar benämningen avsiktligt måste två sig på nytt. Det är också en av Imâm Ahmads åsikter. Och även om ingen enskild hadîth undkommer kritik, stärks de helt klart av varandra så att de blir starka – och Allâh vet bättre.

1God.