3. Hadîth ”Den som avvärjer en svårighet från en troende i detta liv…”

69 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som avvärjer1 en svårighet2 från en troende i detta liv, avvärjer Allâh en svårighet från honom på Domedagen. Den som döljer en muslim3, döljer Allâh honom i såväl detta liv som i det efterkommande. Den som underlättar för låntagaren som har det svårt4, underlättar Allâh för honom i såväl detta liv som i det efterkommande. Allâh hjälper slaven medan slaven hjälper sin broder. Den som tar en väg för att söka kunskap, underlättar Allâh åt honom för det en väg till paradiset. Det finns inte ett folk som samlas i Allâhs hus för att läsa och studera Allâhs skrift sinsemellan, utan att lugnet stiger ned till dem, änglarna omsluter dem, nåden täcker dem och Allâh nämner dem inför Sin omgivning. Den som försinkas av sin handling kommer inte att påskyndas av sin härkomst5.”6

Rapporterad av Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, Ibn Mâdjah, Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” och al-Hâkim som sade:

”Autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.”7

1Med sin egendom, status, gest, hjälp, medling eller bön.

2Oavsett vilket bekymmer det handlar om i det här livet. Det kan vara litet och det kan vara stort. Detta gäller om bekymret är tillåtet. Men om det är förbjudet eller föraktfullt, så är det inte tillåtet att avlägsna och avvärja det.

3Det vill säga, att man täcker hans kropp med kläder och döljer hans brister för folk. Det tillämpas på personen som begår misstag och inte är känd för fördärv. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ha överseende med folk som gör misstag så länge det inte handlar om föreskriven bestraffning.”

Det skall också inskränkas med Allâhs rättigheter, som otukt och alkoholmissbruk, till skillnad från mänskliga rättigheter, som dråp och stöld. I det andra fallet är överseende förbjudet och anmälan obligatorisk.

4Antingen genom att vänta på honom eller också genom att stryka hans skuld till fullo. Det kan också betyda att personen är allmänt fattig och får bistånd i form av gåvor, välgörenhet eller lån.

5Den som försinkas av sina dåliga handlingar och försummande goda handlingar kommer inte att gagnas av sitt nobla stamträd och sina ädla förfäder. Ingetdera kommer att påskynda hans inträde i paradiset. Det är handlarens handling som för fram honom, ehuru han skulle vara en abessinsk slav, framför icke-handlaren, ehuru han skulle vara från nobla Quraysh. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

”Inför Allâh är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast.” (49:13)

6Autentisk.

7Formuleringen rapporteras bara av Ibn Mâdjah. Berättarkedjan är autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.