3. Hadith ”Allâhs Sändebud fastade så länge…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (1024)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/595-596)

1024 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade så länge att vi sade att han inte tänkte avbryta fastan. Och han lät bli att fasta så länge att vi sade att han inte tänkte fasta. Jag har inte sett Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fasta en hel månad frånsett Ramadhân. Jag har inte sett honom fasta så mycket av en månad som av Sha´bân.”1

al-Bukhârî, Muslim och Abû Dâwûd. an-Nasâ’î, at-Tirmidhî och andra rapporterade att hon sade:

”Jag har inte sett Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fasta så mycket av en månad som av Sha´bân. Han fastade nästan hela den. Han fastade faktiskt hela den.”2

I Abû Dâwûds rapportering sade hon:

”Sha´bân var den månad som Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tyckte mest om att fasta. Därefter efterföljde han den med Ramadhân.”3

I an-Nasâ’îs rapportering sade hon:

”Ingen månad fastade Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) så mycket som han fastade av Sha´bân. Han fastade hela den eller merparten av den.”4

I al-Bukhârîs och Muslims rapportering sade hon:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade inte av någon månad så mycket som han fastade av Sha´bân. Han fastade hela Sha´bân och brukade säga: ”Gör det ni klarar av. Allâh blir inte uttråkad förrän ni blir uttråkade.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tyckte mest om kontinuerlig bön ehuru den var kort. När han bad en bön vidhöll han den.”5

1Autentisk.

2Autentisk.

3Autentisk.

4God.

5Autentisk. Hos al-Bukhârî och Muslim står inte ”Han fastade hela Sha´bân.” Det står hos Ibn Khuzaymah och andra. Se ”adh-Dha´îfah” (5086). Ordet ”hela” här syftar på merparten, vilket förklaras av henne i an-Nasâ’îs rapportering:

”Han fastade den eller merparten av den.”