3. Förbjudet att undanhålla kunskap

3 – ´Alî bin Muhammad bin Ahmad bin ´Uthmân al-Adîb berättade för oss i Naysâbûr: al-Asamm berättade för oss: Ibrâhîm bin Sa´d al-Basrî berättade för oss: Idrîs bin Yahyâ bin ´Abbâs berättade för oss…ح Mansûr bin al-Husayn bin Muhammad al-Mufassir underrättade oss i Naysâbûr: al-Asamm berättade för oss: Ibn ´Abdil-Hakam underrättade oss: Ibn Wahb berättade för oss: ´Abdullâh bin ´Ayyâsh underrättade mig, från sin fader, från Abû ´Abdir-Rahmân al-Hublî, från ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som undanhåller en kunskap kommer Allâh att betsla med ett betsel av eld på Domedagen.”1

1al-Hâkim (1/102) och Ibn Hibbân (96).