3. Då lyfte Profeten sina händer i bön

Imâm Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî (d. 256)

Raf´-ul-Yadayn fîs-Salâh, s. 37-44

18 – ´Alî bin ´Abdillâh underrättade oss: Sufyân berättade för oss: az-Zuhrî berättade för oss, från Sâlim bin ´Abdillâh, från sin fader, som berättade:

“Jag såg Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lyfta sina händer när han utropade Takbîr, när han gick ned i Rukû´ och när han gick uppför Rukû´. Han gjorde det dock inte mellan två Sudjûd.”

19 – ´Alî bin ´Abdillâh, som var sin tids kunnigaste, sade:

“Utifrån vad az-Zuhrî återberättade från Sâlim, från sin fader, är det varje muslims plikt att lyfta händerna.”

20 – Musaddad berättade för oss: Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss: ´Abdul-Hamîd bin Dja´far berättade för oss: Muhammad bin ´Amr berättade för oss:

“Jag var med om att Abû Humayd sade inför tio andra av Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, däribland Abû Qatâdah och Rab´î (radhiya Allâhu ´anhum): “Jag är den kunnigaste av er om Allâhs Sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön.” De sade: “Hur kommer det sig? Du var inte hans följeslagare längre än vi och inte heller följde du honom mer än vi.” Han sade: “Nej, men jag iakttog honom.” De sade: “Fortsätt.” Han sade: “När han ställde sig upp för att be, lyfte han händerna. Detsamma gjorde han när han gick ned i Rukû´, uppför Rukû´ och upp från andra Rak´ah.”

21 – Jag frågade Abû ´Âsim om ´Abdul-Hamîd bin Dja´fars hadith och fick svaret att han kände till den.

22 – ´Abdullâh bin Muhammad berättade för mig, från honom: ´Abdul-Hamîd bin Dja´far berättade för oss: Muhammad bin ´Amr bin ´Atâ’ berättade för oss:

“Jag var med om att Abû Humayd sade inför tio andra av Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, däribland Abû Qatâdah och Rab´î (radhiya Allâhu ´anhum): “Jag är den kunnigaste av er om Allâhs Sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön… Alla sade: “Du har rätt.”

23 – ´Abdullâh bin Muhammad underrättade oss: ´Abdul-Malik bin ´Amr berättade för oss: Fulayh bin Sulaymân berättade för oss: ´Abbâs bin Sahl berättade för oss:

“Abû Humayd, Abû Usayd, Sahl bin Sa´d och Muhammad bin Maslamah var samlade och talade om Allâhs Sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön. Abû Humayd sade: “Jag är den kunnigaste av er om Allâhs Sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön; han reste sig upp, utropade Takbîr och lyfte sina händer, varpå han lyfte sina händer när han utropade Takbîr inför Rukû´, gick ned i Rukû´ och placerade sina händer på sina knän.”

24 – ´Ubayd bin Ya´îsh berättade för oss: Yûnus bin Bukayr berättade för oss: Ibn Ishâq underrättade oss, från al-´Abbâs bin Sahl as-Sâ´idî, som berättade:

“Jag var på marknaden tillsammans med Qatâdah, Abû Usayd och Abû Humayd, som sade: “Jag är den kunnigaste av er om Allâhs Sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön.” De sade: “Be då.” Han utropade Takbîr, läste, utropade Takbîr och lyfte händerna.” De sade: “Du bad som Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

25 – Abûl-Walîd Hishâm bin ´Abdil-Malik och Sulaymân bin Harb berättade för oss: Shu´bah underrättade oss, från Qatâdah, från Nasr bin ´Âsim, från Mâlik bin al-Huwayrith, som sade:

“Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lyfte sina händer när han utropade Takbîr, gick ned i Rukû´ och gick uppför Rukû´.”

26 – Muhammad bin ´Abdillâh bin Hawshab berättade för oss: ´Abdul-Wahhâb berättade för oss: Humayd berättade för oss, från Anas (radhiya Allâhu ´anh), som sade:

“Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lyfte sina händer i samband med Rukû´.”

27 – Ismâ´îl bin Abî Uways berättade för oss: Ibn Abîz-Zinâd berättade för oss, från Mûsâ bin ´Uqbah, från ´Abdullâh bin al-Fadhl, från ´Abdur-Rahmân bin Hurmuz al-A´radj, från ´Ubaydullâh bin Abî Râfi´, från ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh), som berättade:

När Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) reste sig för att be obligatorisk bön, utropade han Takbîr och lyfte sina händer i höjd med sina skuldror. Detsamma gjorde han när han skulle gå ned i Rukû´ och uppför Rukû´. Han lyfte inte sina händer medan han satt ned i bön. Därefter, när han gick uppför andra Sudjûd1, lyfte han sina händer och utropade Takbîr.”

1Badî´-ud-Dîn as-Sindî sade:

“an-Nawawî sade i “al-Khulâsah”:

“Det vill säga efter andra Rak´ah, vilket påvisas i den tidigare rapporteringen (8). al-Khattâbî hade fel när han sade att det handlade om momentet i samband med andra Sudjûd, ty han kände inte till hadithens andra formuleringar.”

Det påvisas av att “han lyfte inte sina händer medan han satt ned i bön”.” (Djalâ’-ul-´Aynayn, s. 44)