3. Allmän tro på Allâh

Tron på Allâh innefattas av att Han är en och saknar partners och att Han har sänt sändebud, uppenbarat skrifter och föreskrivit föreskrifter däribland islams fem pelare som bönen, allmosan, fastan och vallfärden. Till tron på Allâh hör att Han är den ende som har rätt att dyrkas och som har föreskrivit föreskrifterna däribland bönen, allmosan, fastan, vallfärden och alla andra domar.