3. Alla innovationer är förbjudna

Innovationernas faror varierar och är uppdelade i flera nivåer. Du kommer att se att vissa är klar otro och avguderi. Andra är mildare. Däremot är det obligatoriskt att veta att minsta lilla religiösa innovation är förbjuden efter att den har klargjorts. Somliga inbillar sig att vissa innovationer är bara föraktfulla. Det stämmer ju inte. Hur skall det stämma när Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse och varje villfarelse är i Elden.”?

Det vill säga dess utövare.

Denna fråga har Imâm ash-Shâtibî (rahimahullâh) bearbetat fullkomligt i sin väldiga bok ”al-I´tisâm”. Således är innovationsfrågan ytterst allvarlig. Än idag försummas den av majoriteten och bara en grupp lärda har vetskap om den. För att du skall veta hur allvarlig den är, räcker det att du läser hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Allâh avskärmar ångern från innovatören till dess att han överger sin innovation.”

Den är rapporterad av at-Tabarânî, adh-Dhiyâ’ i ”al-Ahâdîth al-Mukhtârah” och andra. Dess berättarkedja är autentisk och al-Mundhirî sade att den är god1.

Jag kommer att avsluta dessa ord med ett råd till läsarna. Rådet är från en stor imam som levde förr i tiden: Shaykh Hasan bin ´Alî al-Barbahârî. Han var en av Imâm Ahmads (rahimahullâh) anhängare och dog 329. Han (rahimahullâh) sade:

”Akta dig för de små nyheterna då alla små innovationer växer till sig. I samfundets begynnelse var varje innovation liten och lik sanningen. Den som gick in i den lurades och kunde följaktligen inte lämna den. Den växte till sig och blev till en följd religion. Sålunda motsatte man sig den Raka vägen och uteslöts ur islam.

Undersök därför – må Allâh benåda dig – alla dina samtida som du hör någonting av. Förhasta dig inte och ge dig inte in i något förrän du frågar och undersöker: Talade Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare eller någon lärd sådär? Om du finner en relevant rapportering från dem, tar du tag i den. Överskrid den inte för någonting annat och underprioritera den inte så att du inte faller i Elden.

Vet – må Allâh benåda dig – att slavens islam kan inte fullbordas förrän han följer, bekräftar och underkastar sig. Den som hävdar att det förekommer något i islam som Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare inte har förklarat för oss, har beljugit dem. Det är ett tillräckligt bevis för hans uppdelning och förtal av dem. Han är en vilseledd innovatör som leder andra vilse och förser islam med obehöriga saker.”2

Må Allâh även benåda Imâm Mâlik som sade:

Detta samfunds senare generation kan endast rättas till via det som rättade till dess tidigare generation. Det som inte var religion då, är inte heller religion i dag.”

Må Allâh hylla och freda vår profet som sade:

”Det finns ingenting som närmar er Allâh, utan att jag har befallt er det. Det finns ingenting som närmar er Elden, utan att jag har förbjudit er det.”

1 Se ”Silsilah al-Ahâdîth as-Sahîhah” (1620).

2Sharh-us-Sunnah (7-10).