29. Till paradiset oavsett handlingar

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

I´ânat-ul-Mustafîd bi Sharh Kitâb-it-Tawhîd, sid. 67-68

Poängen i hadîthen är:

… ska Allâh föra in i paradiset oavsett vad han gör.”

Detta är ett löfte från Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) till monoteisterna, nämligen att Han kommer föra in dem i paradiset. Monoteisterna är de som vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh allena, ingen partner har Han, och att Muhammad är Hans slav och sändebud, att ´Îsâ är Allâhs slav, sändebud, ord som Han satte i Maryam och en själ från Honom, att paradiset är sant och att Elden är sann. De är monoteisterna. Allâh har lovat att föra in dem i paradiset. Det bevisar monoteismens dygd och att den är en anledning till inträde i paradiset. Men vad betyder profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

oavsett vad han gör.”?

Därom tvista de lärde:

1 – Oavsett vad monoteisten gör, för Allâh in honom i paradiset. Så om denne gör alla möjliga synder frånsett avguderi, finns det inget som hindrar honom från att gå in i paradiset. Antingen gör han det omedelbart eller också efteråt. Det påvisar monoteismens dygd och att den antingen stryker synder eller också förebygger – med Allâhs tillstånd – evig vistelse i helvetet.

2 – Han för in honom i paradiset utifrån hans handlingar. Med andra ord blir hans nivå överensstämmande med hans handlingar. Invånarna i paradiset varierar sett till nivåer, beroende på deras handlingar. Vissa är i det högsta paradiset, andra är därunder. Paradiset består av flera nivåer som ligger staplade ovanpå varandra. På samma sätt består helvetet av avgrunder som ligger under varandra. Helvetet tillkommer de nedrigaste medan paradiset tillkommer de högsta. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

I paradiset finns hundra nivåer som Allâh har förberett för kämparna för Allâhs sak.”1

Det bevisar att paradiset består av flera nivåer och att var och en hamnar där hans handlingar hör hemma. Paradisets folk kommer att titta upp mot rummens folk såsom de tittar upp mot stjärnorna när de går upp och ned på grund av skillnaden som är mellan dem2.

Denna hadîth avvisar även alla andra hedniska religioner; avgudadyrkare, hedningar, judar och nasaréer.

1al-Bukhârî (2790) och Ahmad (4819).

2al-Bukhârî (3256) och Muslim (2831).