29. Paradiset och Elden är skapade

Imâm Abû ´Uthmân Ismâ´îl bin ´Abdir-Rahmân as-Sâbûnî (d. 449)

´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, s. 264

Ahl-us-Sunnah vittnar att både paradiset och Elden är skapade och att de kommer att förbli och aldrig sluta att existera, att paradisets invånare aldrig lämnar det och att Eldens invånare, som är dess verkliga invånare och skapade för den, aldrig lämnar den. Döden kommer att föras fram och slaktas på en mur mellan paradiset och Elden. Den dagen ska en utropare ropa:

”Invånare i paradiset! Evighet och ingen mer död! Invånare i Elden! Evighet och ingen mer död!”1

Sådär har det autentiserats från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

1Muslim (2849).