29. Generalernas första plikt

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Manhadj-ul-Anbiyâ’ fîd-Da´wah ilâ Allâh, sid. 66-67

3 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade ut arméer i kamp för att monoteismens ord skulle råda och sade:

”Den som strider för att Allâhs ord skall råda är på Allâhs väg.”1

Han uppmanade sina generaler och soldater att kalla folket till dyrkan av Allâh allena innan de började kriga. Buraydah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att när Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utsåg en ledare över en armé eller bataljon befallde han honom och muslimerna med honom att frukta Allâh och sade:

Strid i Allâhs namn och för Allâhs sak. Bekriga dem som hädar Allâh. Strid och ta inte krigsbyten utan tillstånd, bedra inte, vanställ inte och döda inte barn. Om du träffar din fiende från avgudadyrkarna skall du kalla dem till tre alternativ. Oavsett vilket alternativ de väljer så skall du acceptera det från dem och låta dem vara. Kalla dem därefter till islam. Om de går med på det skall du acceptera det från dem. Befall dem därefter att utvandra från sina hem till utvandrarnas hem. Berätta för dem att om de gör det så skall de få leva på samma villkor som utvandrarna. Om de inte går med på att utvandra skall du berätta för dem att de i så fall får leva på samma villkor som de muslimska beduinerna och dömas av Allâh (ta´âlâ) lag; de har ingen rätt till bytena som beslagtas i krig eller fredligt om de inte kämpar med muslimerna. Om de inte går med på att konvertera till islam skall du kräva dem på skyddsskatt. Om de går med på den skall du acceptera den från dem och låta dem vara. Om de inte går med på den heller skall du be Allâh om hjälp och bestrida dem. Om du belägrar ett fort och de vill sluta en försäkran med dig i Allâhs och Hans profets namn, så skall du inte sluta någon försäkran med dem i Allâhs och Hans profets namn. Slut istället en försäkran i ditt och dina följeslagares namn. Det är mildare att ni bryter ett avtal som sluts i ditt och ert namn än i Allâhs och Hans profets namn. Och om du belägrar ett fort och de vill att du dömer dem utmed Allâhs dom, så skall du inte döma dem utmed Allâhs dom. Döm dem istället utmed din dom. Ty du vet inte om du verkligen kommer att döma dem med Allâhs dom eller inte.”2

1al-Bukhârî (2810) och Muslim (1904).

2Muslim (1731), Abû Dâwûd (2612), at-Tirmidhî (1617) och Ibn Mâdjah (2858).