29. Fyrtio års väntan på domslut

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 135-139

131 – Ismâ´îl bin ´Ubayd bin Abî Karîmah sade: Muhammad bin Salamah berättade för oss, från Abû ´Abdir-Rahmân Khâlid bin Abî Yazîd, från Zayd bin Abî Anîsah, från al-Minhâl bin ´Amr, från Abû ´Ubaydah bin ´Abdillâh bin Mas´ûd, från Masrûq: ´Abdullâh berättade för oss, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Allâh kommer att ena hela mänskligheten till mötet på utsatt Dag. De kommer att stå upp i fyrtio år och titta upp mot himlen i väntan på Domslutet. Allâh kommer att stiga ned med molnens tronhimmel, från Tronen till Fotpallen. Då kallar en kallare: ”Människor! Behagas ni inte av att er Herre låter var och en av er tas an av det som ni brukade ta er an och dyrka i jordelivet? Är inte det rättvist av er Herre?” De ska svara: ”Jo.” De kommer att ge sig av och liknelser av det som de brukade dyrka ska uppenbaras för dem. Vissa kommer att gå till solen, somliga till månen. För den som dyrkade ´Îsâ, uppenbaras ´Îsâs djävul, och för den som dyrkade ´Uzayr, uppenbaras ´Uzayrs djävul. Förblir gör Muhammad och hans samfund. Då uppenbaras Herren, kommer till dem och säger: ”Varför går ni inte liksom alla andra människor?” De kommer att säga: ”Vi har en Herre som vi ännu inte har sett.” Då säger Han: ”Känner ni igenom Honom när vi väl får se Honom?” De säger: ”Ja. Mellan oss och Honom finns ett kännetecken; när vi ser det känner vi igen Honom.” Han kommer att säga: ”Vilket då?” Då säger de: ”Han kommer att avtäcka Sitt skenben.” Då avtäcker Han sitt skenben. Alla som då har ryggkotor faller ned, medan de vilkas ryggar är som kohorn vill också falla ned på ansikte, dock utan att lyckas:

وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ

… eftersom de redan, friska, uppmanades att falla ned på ansikte.”1

Rapporterad av Ibn Wârah, ´Abdullâh bin Ahmad och andra via Ismâ´îl som var pålitlig.

Också ath-Thawrî och andra rapporterar den via Salamah bin Kuhayl, från Abûz-Za´râ’, från ´Abdullâh med formuleringen:

Allâh kommer att uppenbaras för skapelsen varefter Han kommer till dem i Sin skepnad.”

Från al-Minhâl har den också återberättats av ´Abdul-A´lâ bin Abîl-Musâwir och Yazîd bin ´Abdir-Rahmân ad-Dâlânî.

132 – Flera stycken har återberättat Zayd bin Abî Anîsah i form av en följeslagares sägelse. al-A´mash återberättade al-Minhâl bin ´Amr, från Abû ´Ubaydah Qays bin as-Sakan, från ´Abdullâh som sade:

När människorna har samlats, står de fyrtio år och tittar upp mot himlen…”2

168:43

2Djâmi´-ul-Bayân (25/29).