29. En bok skall delas in i kapitel

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Det som jag har lovat dig skall jag dela in i kapitel för att underlätta förståelsen för studenterna – om Allâh (ta´âlâ) vill. Endast Honom ber vi om vägledning och endast Honom ber vi om hjälp. Det finns ingen rörelse eller styrka förutom via Allâh, den Höge, den Väldige. Må Allâh hylla och sända mycken frid över vår mästare och Hans profet Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.

FÖRKLARING

Han tilltalade sin lärare som bad honom författa denna avhandling inklusive dess nyttiga förord.

Han nämnde att en bok som är indelad i kapitel hjälper studenten och nybörjaren att förstå den stegvis. Annars blir det svårt för läsaren att läsa en bok som saknar kapitel.

Därefter bad han Allâh om vägledning och hjälp. Han tog avstånd från rörelse och styrka och tillskrev dem båda Allâh (´azza wa djall). Slutligen bad han Allâh hylla och sända frid över profeten Muhammad, hans ätt och hans ädla följeslagare.