28. Tjugosjätte beviset från Sunnah för Allâhs befintlighet över skapelsen

26 – Tâhir bin Muhammad al-Maqdisî underrättade oss: Abûl-Hasan Makkî bin Mansûr underrättade oss: Abû Bakr al-Djarshî underrättade oss: Abûl-´Abbâs al-Asamm berättade för oss: ash-Shâfi´î underrättade oss: Ibrâhîm bin Muhammad underrättade mig: Mûsâ bin ´Ubaydah berättade för mig: Abûl-Azhar Mu´âwiyah bin Ishâq bin Talhah berättade för mig, från ´Ubaydullâh bin ´Umayr som berättade att han hörde Anas bin Mâlik säga:

Djibrîl (´alayhis-salâm) kom med en vit och befläckad spegel till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vad är det?” Han sade: ”Det är fredagen. Du och ditt samfund har särskilts med den. Människorna, judarna och nasaréerna, kommer att ta efter er därom. Den är bra för er. Under den finns en stund vari det inte finns en troende slav som ber och frågar Allâh om något bra utan att han bönhörs. Den dagen anser vi vara Ytterlighetens dag.” Profeten (´alayhis-salâm) sade: ”Djibrîl! Vad är Ytterlighetens dag?” Han svarade: ”Din Herre har skapat en vid dal i paradiset. Däri finns sand av mysk. På fredagen skickar Allâh (´azza wa djall) ned de änglar som Han vill. Runt Honom kommer det att finnas predikstolar av ljus. Där finns profeternas sittplatser. De predikstolarna kommer att omges av predikstolar av guld, utsmyckade i rubiner och akvamarin. Där finns martyrerna och de trovärdiga som skall sitta bakom dem på den sanden. Allâh skall säga till dem: ”Jag är er Herre. Jag har infriat Mitt löfte till er. Fråga Mig så kommer Jag att ge er.” Då säger de: ”Vår Herre! Vi ber Dig om Ditt välbehag.” Han säger då: ”Jag är nöjd med er. Jag skall ge er allt ni önskar och Jag har mer därtill.” De skall älska fredagen då deras Herre begåvar dem väl. Den dagen reste Sig er Herre över tronen, Âdam skapades och då inträder Stunden in.”1

1ash-Shâfi´î i ”al-Musnad” (374). adh-Dhahabî sade:

”Ibrâhîm och Mûsâ är svaga.” (al-´Uluww, sid. 30)